Abonnentar ved Leirmo vassverk

Lom kommune beklagar dårleg vasskvalitet i periodar i vinter. Det har ikkje vore påvist sjukdomsframkallande bakteriar i vatnet og vatnet er trygt som drikkevatn.
Det vil bli utført tiltak ved vassverket med nytt UV anlegg, handtering av overflatevatn og inngjerding av tilsigsområdet.
Abonnentane vil få reduksjon i gebyr for vassforsyning med bakgrunn periode med dårleg vasskvalitet.