Etablering av rådgjevande eining for russaker

Lom kommune har etablert rådgjevande eining for russaker. 

Ny lovpålagt oppgåve innan 01.07.22.

Stortinget vedtok 7. juni 2021 ny § 3-9 b i lov om kommunale helse- og omsorgstenester (hol.),
om etablering av rådgjevande einingar i kommunane.  

Ny § 3-9 b skal frå 1. juli 2022 lyde:

Kommunen skal ha en rådgivende enhet for russaker. Denne enheten skal ha ansvaret
for å møte personer når oppmøte for enheten er satt som vilkår for en bestemt
strafferettslig reaksjon, inkludert gjennomføre ruskontroll etter straffeloven § 37 første
ledd bokstav d dersom det er satt som vilkår.

Departementet kan gi nærmere forskrifter om den rådgivende enheten, blant annet om
organisering og tjenestens innhold, inkludert formidling til og samhandling med andre
tjenester og om kommunens behandling av opplysninger i slike saker.

Oppgåver knytt til rådgjevande eining for russaker 

Eininga si primære oppgåve er å gje oppfølging, råd og vegleiing til personar som er ilagt møteplikt, samt utføre ruskontroll dersom dette er sett som vilkår. 

Organisering i Lom kommune

Den rådgjevande eininga for russaker i kommunen kan organiserast slik kommunen sjølv finn det føremålstenleg. I Lom kommune er den lagt til Psykisk helseteneste, med ei todeling av ansvaret:

  • Psykisk helse får ansvar for oppfølging, råd og vegleiing.
  • Lom helsesenter ved legekontoret har ansvar for den praktiske gjennomføringa av rustestar.

Meir informasjon: