Kommunalt tilskot til landbruk 2018

Retningsliner for bruk av næringsfondet i Lom kommune (PDF, 183 kB) er blitt revidert og er vedtatt av Lom kommune og godkjent av Fylkesmannen i Oppland sommar 2017.

Dokumentet omfattar alle næringar med eigne kapittel for landbruk og skogbruk. I landbruket kan det gjevast tilskot for driftsbygningar, fellestiltak, nydyrking, kjøp av mjølkekvote, beiterydding, vassvegar/damanlegg/vatningsanlegg og nyetablering av husdyrhald. Det siste er eit nytt formål med eit nytt sett av krav. I skogbruket er det moglegheit for å søkje tilskot til avverking, drift i mellomvanskeleg terreng og skogbruksveg. I budsjettforslag er det avsett 650.000 kr for landbruks- og skogbrukstiltak i 2018.

 

Søknadsfrist er som tidlegare 15. mai, bortsett frå avverkingstilskot i skogbruk og tilskot til drift i mellomvanskeleg terreng som vert vurdert etterskotsvis pr. år etter innmålt kvantum i året.  

 

Ta gjerne kontakt med oss dersom du lurer på noko.

Kontakt

Erling Dagsgard
Jordbrukssjef / Lom og Skjåk landbrukskontor
Mobil 909 99 496
Marianne Stensgård
Kultur og omdømme
Telefon 61 21 70 00
Mobil 909 41 702