OTTO GUTUBØS UTDANNINGSFOND

Ungdom frå Lom som tek universitets- og høgskuleutdanning innan landbruk, skogbruk, naturforvaltning, veterinærmedisin og som sivilingeniør kan søkje.

Ungdom frå Lom som tek universitets- og høgskuleutdanning innan landbruk, skogbruk, naturforvaltning, veterinærmedisin og som sivilingeniør kan søkje.

Søknad kan fremjast når studentar er i gang med avsluttande studium/mastergrad og kan vise til resultat over gjennomsnittet i avlagde eksamenar.

Søknad med kopi av vitnemål frå avlagde eksamenar og plan for fullføring av studiet skal sendastjehans.storvik@oppland.org  , innan 5. mars 2020. (mob 99693875.)