Sivilforsvaret testar flyalarmar to gonger i året

To gongar i året, i januar og i juni, testar Sivilforsvaret varslingsanlegga (flyalarmane), for å sjekke at dei virkar og for å reparere dei som er defekte. Vårt nærmaste varslingsanlegg er på Lillehammer. 

Signalet

Signalet blir sendt i tre seriar med eitt minutts opphald mellom seriane. Signalet betyr at du skal søkje informasjon i til dømes radio, tv, aviser, på myndigheitenes nettsider og i sosiale media.

Høyr dei ulike signala på sivilforsvaret sine nettsider.

Flyalarmane

Norge har 1 250 flyalarmar rundt om i landet, som skal varsle befolkninga ved akutt fare. Varslingsanlegga er stort sett plassert i byar og tettstadar, og signala kan bli høyrt av omlag halvparten av befolkninga. Varslingsanlegga kan bli brukt både i fredstid og i krig. 

Vårt nærmaste varslingsanlegg er på Lillehammer. 

Slik får du informasjon ved kriser

Ved kriser og ulykker er det viktig at du har tilgang på offisiell informasjon om kva som skjer og kva du bør gjere.

Nødvarsel på mobil

DSB, Politidirektoratet, Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit og mobiloperatørane har det siste halve året jobba tett saman for å etablere Naudvarsel på mobiltelefon. Nå er systemet levert. I dagane framover blir dei siste testane og oppdateringane gjennomført, før systemet er klart til å bli teke i bruk.

Les meir om naudvarsel på mobiltelefon på dsb.no.

Tyfonvarsling

Varslingsanlegga (ofte kalla tyfonar eller flyalarm) kan brukast når befolkninga skal varslast om akutt fare. I Norge er det 1250 såkalla tyfonar som er plassert ut i større byar og tettstadar. Når alarmen ular, betyr det at du må søkje informasjon. 

Les meir om varslingssystemet i saka Dette betyr flyalarmen.

Beredskapskanalen NRK P1

NRK har ansvar for å sende myndigheitenes beredskapsmeldingar og viktig informasjon på radio. NRK P1 er beredskapskanalen som skal sikre informasjon til publikum, også dersom andre nyheitsmedia og offentlege nettstadar ikkje er tilgjengelege. NRK kan også bryte gjennom med viktige meldingar til befolkninga på alle NRK sine radiokanalar. Det spel derfor ingen rolle om du høyrer på P13 eller P1+.

Falske nyheiter

Krisesituasjonar er uoversiktlege, og nokon kan ha eigeninteresse av å spreie feilinformasjon. Ver derfor ekstra merksam på at du får informasjon fra pålitelege kjelder. Slik avslørar du falske nyheiter.

Ha radio tilgjengeleg

For å få med seg myndigheitenes informasjon til befolkninga er alle husstandar oppmoda til å ha ein DAB-radio som går på batteri. Hugs ekstra sett med batteri.

Om du har bil, kan denne brukast til å lytte til radio, og til å lade opp mobiltelefonen.