Ledige stillingar

På veg mot Loftet (2170 m.o.h.) 

Kommunen nyttar elektronisk søknadsskjema ved utlyste stillingar. Det er viktig å fylle ut utdanning og praksis i skjemaet. Vi gjer merksam på at namn på søkjar kan bli gjort offentleg sjøl om du ber om reservasjon mot det, jf. Offentleglova §25-2. Søkjarane vil i tilfelle bli varsla om dette på førehand.

Om du ikkje finn stillingar nedanfor denne teksten, tyder det at det ikkje er ledige stillingar akkurat nå. Er det stillingar som ikkje søknadsfristen har gått ut på, kan du lese heile stillingsannonsa ved å trykke på overskrifta.

Lom kommune søkjer etter leiar ved Lom legekontor i 100% vikariat frå 01.02.23 – 31.01.24. Søknadsfrist: 18.12.2022.

Utgard fleirbrukshus sett frå lufta

Utgard har ledig ei 40-60% stilling som driftsoperatør. Søknadsfrist 19.12.2022.

Utgard fleirbrukshus har ei ledig ei 40% stilling som marknadsførings- og arrangementsmedarbeidar i 6 månadar, med moglegheit for fast tilsetting. 

Vi treng fleire vikarar, både i Loar og Garmo barnehage. Barnehagane i Lom er aktive barnehagar, med barn og tilsette som trivst godt ute!

Bilde frå inne i eit klasserom

 Vi treng truleg fleire vikarar både ved Loar skule og Lom ungdomsskule frå nyttår 2022 og utover vårhalvåret. 

Barneverntenesta for kommunane Sel, Vågå, Lom og Skjåk har behov for fritidskontaktar til fleire ungdommar frå ungdomsskulealder og oppover.

Har du overskot og kapasitet?

Ynskjer du vera med å bidra til at nokon får eit meir sosialt liv og ei aktiv fritid?

Lom kommune har behov for støttekontakter av begge kjønn og i alle aldre.