Ledige stillingar

Klikk for stort bildeKommunen nyttar elektronisk søknadsskjema ved utlyste stillingar. Det er viktig å fylle ut utdanning og praksis i skjemaet. Vi gjer merksam på at namn på søkjar kan bli gjort offentleg sjøl om du ber om reservasjon mot det, jfr Offentleglova §25-2. Søkjarane vil i tilfelle bli varsla om dette på førehand.

Om du ikkje finn stillingar nedanfor denne teksten, tyder det at det ikkje er ledige stillingar akkurat no. Er det stillingar som ikkje søknadsfristen har gått ut på, kan du lese heile stillingsannonsa ved å trykke på overskrifta. 

Utsikt mot Lomseggen frå Øvergrend

Pleie- og omsorgsavdelinga i Lom Kommune søkjer etter sjukepleiarar med arbeidsplass no for tida på  Lom Helseheim .

Utsikt mot Lomseggen frå Øvergrend

Pleie- og omsorgsavdelinga i Lom Kommune søkjer etter helsefagarbeidar/omsorgsarbeidar i 80 % stilling i heimesjukepleia frå 13. desember 2021 – 30.10.2022, med moglegheit for forlenging.

Utsikt mot Lomseggen frå Øvergrend

Pleie- og omsorgsavdelinga i Lom Kommune søkjer etter Helsefagarbeidar/omsorgsarbeidar/pleieassistent med arbeidsplass no for tida på Lom Helseheim

Er du den som har lyst til å erfare vinter mot vår midt i Innlandet? Som, for nokre månadar, vil være ein del av ein "luggum" ergo- og fysioterapeutgjeng i kommunane Lom og Skjåk?

Lom er vertskommune for den  interkommunal ergo- og fysioterapitenesta som består av  1,6 årsverk ergoterapistilling og 4,3 årsverk fysioterapistilling, samt 80 % fysioterapeut m/ driftsavtale. Ergo- og fysioterapitenesta har ansvar for sine fagfelt og kommunalt hjelpemiddellager i båe kommunane. Tenesta har tett samarbeid med andre kommunale tenester innan helse, skular og barnehagar. Oppmøtestad vil vera hovudsakleg i Skjåk, og ved behov i Lom.

Vi treng fleire vikarar, både i Loar og Garmo barnehage. Barnehagane i Lom er aktive barnehagar, med barn og tilsette som trivst godt ute!

Barneverntenesta for kommunane Sel, Vågå, Lom og Skjåk har behov for fritidskontaktar til fleire ungdommar frå ungdomsskulealder og oppover.

Har du overskot og kapasitet?

Ynskjer du vera med å bidra til at nokon får eit meir sosialt liv og ei aktiv fritid?

Lom kommune har behov for støttekontakter av begge kjønn og i alle aldre.

Kontakt

Åste Einbu Gudbrandsen
Rådgjevar personal og avd.leiar servicetorg og informasjon
Mobil 481 65 537