Barnehagane i Lom

  Begge barnehagane i Lom, Garmo barnehage og Loar barnehage, er kommunale. Barnehagen gjev eit pedagogisk tilbod for barn under opplæringspliktig alder.

"Barnehagen skal i samarbeid og forståing med heimen ivareta barnas behov for omsorg og leik, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling."

(Lov om barnehager § 1Formål)

Barnehagen er styrt av "Lov om barnehage" og "Rammeplan for barnehagen"

Høgdepunkt frå 2020

Barnehagen vart stengt ned 12. mars – 20. april. Under nedstenginga tok vi imot barn til foreldre med samfunnskritiske funksjonar og særlege sårbare barn. Smitteverntiltaka gjorde at vi måtte organisere barna i små grupper med faste tilsette. For å få til dette måtte vi mellom anna bruke lokale i Utgard og redusere opningstida.

Ved oppstart av nytt barnehageår hadde vi ein liten nedgang i talet på barn og alle fekk plass ved den barnehagen dei ynskte.

Fokusområde for barnehageåret 20/21: "Kropp og rørsle"

Dette var ei vidareføring av overordna satsning på psykisk helse og inkluderande barnehage- og skulemiljø. Deltakinga i kompetanseutviklinga "Inkluderande barnehage- og skulemiljø" i regi av Udir vart avslutta hausten 2020.