Økonomi

  

Høgdepunkt 2021

Slutten og starten på året er alltid ei svært hektisk periode for økonomiavdelinga. Året før skal avsluttast medan nytt år startar med alle daglege gjeremål. Det er få tilsette og det kan til tider vera svært sårbart med omsyn til fråvær. Staben feira ny verdsborgar, og tilsette ein dyktig vikar gjennom permisjonen.

Hovudsatsinga i 2021 har vore styrka internkontroll, automatisering og digitalisering:

  • System for å registrere alle eigedommane (anleggsmodul)
  • Ny skattemelding frå 2022 – systemførebuing
  • Digitale bilag
  • Digital fakturadistribusjon
  • Automatisering av betalingar – dagleg (Autopay)
  • Nytt og forenkla system for innfordring – Kapitalkontroll (KK2)
  • Elektroniske arbeidsavtaler med elektronisk signering
  • Nye rutinar for sjukepengar – med opplæring av alle tenesteleiarane
  • Nytt system for eigedomsskatt
  • Digitale arbeidsmøte på Teams - effektivisering

I tillegg til dagleg drift og digital utvikling/effektivisering av oppgåvene, deltek stab aktivt i arbeidet med budsjettering, tertialrapportering og vegleiing av tenesteleiarane.

Som ledd i kvalitetsforbetring, har staben delteke på fleire kurs gjennom året, og lagt til rette for betre styringsverktøy for tenesteleiarane. Det har også vore gjennomført eigedomsskattekurs i regi av LVK. På dette kurset deltok administrasjonen saman med takstutval og overtakstnemnd.

Takk til tidlegare medarbeidarar, som i nokre høve har bidrege til at staben har fått god kontroll og kvalitet på fleire av oppgåvene.

Økonomiavdelinga i Teamsmøte - Trude Slettom, Ingunn Hanne Eide, Randi van Dam, Hilde Marit Flatmo. Foto: Elin Fjeldberg