Helsestasjon og skulehelsetenesta

I 2021 har Helsestasjons- og skulehelsetenesta og Helsestasjon for Ungdom vore tilgjengeleg i heile perioda med pandemi.

Tenesta har fulgt statlege retningsliner der det har vore særskild fokus på at tilbod til barn- og unge skal oppretthalde normal drift. Tenesta har gjort nokre tilpasningar i høve smittevern, og tilsett har i periodar delteke i arbeid med kommunalt smittevern.

Året 2021

Tenesta har fokus på førebygging på individ- og gruppenivå.  I år fekk vi gjennomført barseltreff på Helsestasjonen (bilete 1 og 2).

Tilbodet om fyrstehjelpskurs til føresette, som vart avlyst i 2020 pga. omsyn til smittevern, fekk tenesta gjennomført på etterskot i haust.

Vaksinering med sesonginfluensa, vart òg i år gjennomført i Utgard grunna omsyn til smittevern.

Tenesta har ikkje fått gjennomført gruppebasert Cos-P kurs (foreldrerettleiingsprogram) i år, grunna omsyn til smittevern.

Tenesta var med og gjennomførte markering av Verdsdagen for psykisk helse, på Ungdomsskulen. Bilete nr. 3 og 4.

Tenesta søkte og fekk tildelt statlege midlar til styrking av lønsmidlar for 3 år.

Lom kommune og tenesta tek over ansvar for bemanning i skulehelsetenesta på vidaregåande skulen i Lom frå 2022. I budsjettprosessen i 2021 vart tenesta styrka med 20% stilling til dette formål.

Fødselstalet i 2021 vart 21. 

Kontakt

Liv Marie Øyjordet
Leiande helsesjukepleiar
Mobil 976 67 747
Stine Brenna
Helsesjukepleiar
Mobil 976 67 746