Svangerskapsomsorgen

Den viktigaste oppgåva til tenesta er å fylgje dei gravide gjennom svangerskapet. Målet er å ta vare på barnet i magen, diagnostisere avvik og gje dei ein start i livet utan skade eller sjukdom.

Det er viktig å ivareta mor si fysiske og psykiske helse. I Lom har svangerskapsomsorgen kapasitet til å fylgje opp kvar enkelt etter behov. Gjennom tett oppfølging kan det lettare oppdagast avvik og henvisast til spesialisthelsetjenesten.

Året 2021

Høgdepunkt for 2021 er at tenesta har hatt tilnærma normal drift på tross av pandemi, og at det vart født 21 nye lomværar.

Kontakt

Eldri Engdal
Jordmor
Telefon 952 71 959
Ellen Olasveen
Jordmor
Mobil 900 24 427