Om profilen

Med den visuelle profilen har Lom kommune som målsetting at varemerkebyggjinga kring Lom skal forsterkast og bli enklare. Profilen er tilgjengeleg for alle som vil nytta den etter dei reglar som er fastsett av Lom kommune. Dette vil gje oss ei større felleskapskjensle og samhøyrigheit i åra som kjem.
 

Last ned designmanual (PDF, 2 MB)

Lom er ein fantastisk bygd i sentrum av Jotunheimen og fjellregionen. Lom stiller i ei klasse for seg sjølve når det gjeld profil og status. Eg er i likheit med mange andre svært stolt over og vere lomvær og innbyggjar i ei bygd som har ualminneleg gode føresetnader for å skape ei spanande og berekraftig utvikling i tida framover. For å lukkast i dette arbeidet, krevst det samarbeid og samhandling på alle nivå. Vi må også identifisere oss med verdiar og strategiar som fører bygda vidare framover. Profilprogrammet kan hjelpe oss med dette.

I 2007 vedtok Lom kommune ein eigen samfunnsdel til kommuneplanen der føremålet er å trekkje opp mål og retningsliner for utvikling i Lom kommune som samfunn og organisajon.

Lom skal vere eit lokalsamfunn basert på desse grunnverdiane:

  • gjestfri
  • open
  • inkluderande
  • respektfull
  • nyskapande
  • trivsel
  • lokal kultur og historie
  • natur

Som visjon her er valgt 
Lom - gjestfritt og nyskapande.

Slagordet Kom til Lom er med på å synleggjere visjonen.