Legat og stipend til utdanning

Er du folkeregistrert i Lom? Treng du økonomisk støtte til vidaregåande eller høgare utdanning i teoretisk og/eller praktisk retning? Lom kommune forvaltar fleire ulike fond og legat som du kan søkje på. Søknadsfrist for 2023 er 15. november. 

Oversyn over stipend og legat som Lom kommune forvaltar

Søkjarar på fond og legat må vere folkeregistrert i Lom kommune. 
Nytt deg av søknadsskjema som du finn nedst i saka.

Olav Ulmo og Ola T. Kløvvoldens samlelegat for utdanning

Formål: "Legatmidlane skal delast ut til ungdom frå Lom som treng økonomisk støtte til vidaregåande eller høgare utdanning i teoretisk og/eller praktisk retning." Kunngjering av søknadsfrist blir annonsert i lokalpressa og kommunen si heimeside.

Barbro og Rikard Marsteins utdannings- og næringsfond

Formål: "- Å gi økonomisk støtte til utdanning, etablering og drift av næringsvirksomhet eller andre formål for å støtte opp om - personar fra Lom kommune som tar utdanning innenfor de fagområder som er lagt under lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 20.06.1986 nr 35, jfr. tilhørende forskrift av 08.12.2000 nr 1281 § 1 om hvilke fag som er lagt under lov om mesterbrev i håndverk og annen næring, slik bestemmelsene til enhver tid gjelder, dog primært fagområdene snekker, treskjærer, trevare- og møbelsnekker samt tømrer. Forskriftens § 1 vedlegges vedtektene. - etablering og drift av næringsvirksomhet eller andre formål i Lom kommune innenfor dei fagområder som er nevnt foran." 

Dersom du søkjer støtte for utdanning nytter du søknadsskjema nedst i denne saka. Søkjer du støtte til næringsverksemd nytter du eige søknadsskjema: Søknad for næringsliv til Barbro og Rikard Marsteins utdannings- og næringsfond 

Odd Gutubøs Utdanningsfond

Fondet blir lyst ut seinare.

"Fondets formål er at dets avkastning, og eventuelt del av grunnkapitalen etter styrets nærare bestemmelse, skal gå til utbetaling av stipend til personar med registrert bustadsadresse i Lom som utdannar seg til sjukepleiar eller hjelpepleiar."

Lars O. Prestjorde og kones fond

Fondet blir ikkje utlyst i 2023. 
Ungdom i Lom som tek vidaregåande utdanning kan søkje om stipend frå ovannemnde fond.

Torlaug Kvandalsvolls minnefond

Fondet blir ikkje utlyst i 2023. 
"Fondet skal ha som formål å vera til hugnad og glede for dei som bur i heimbygda mi. Desse kan søkje: Lag som står for kyrkjekonsertar, Lom Helseheim, Lom pensjonistlag, Bøverdal Samfunnslag, Speidaren, Musikk- og andre lag som driv tilsvarande kulturaktivitetar." Dette minnefondet har eige søknadsskjema: Søknadsskjema Torlaug Kvandalsvolls minnefond

Otto Gutubøs utdanningsfond

Ungdom i Lom som tek universitets- eller høgskuleutdanning innan
landbruk, skogbruk og naturforvaltning tilsvarande cand.agricnivå, veterinærmedisin og sivilingeniør kan også søkje på Otto Gutubøs utdanningsfond. 

Søknadsskjema:


 

Opningstider

Lom kommune

Sognefjellsvegen 6

2686 LOM

61 21 73 00

post@lom.kommune.no

Orgnr.: 959377677

Opningstid Servicetorget

kvardagar: 10.00 - 14.00