Næringstomter

Her finn du oversikt over ledig næringsareal i Lom kommune. 
Kommunen har ei næringstomt i sentrum (som blir brukt til ladestasjon for el-bil /parkering pr. no) og noko næringsareal i industriområdet. I tillegg er eit større areal i Garmo avsett til næring, men dette vil krevje regulering og tilrettelegging før det blir tatt i bruk. Sjå meir detaljert informasjon lenger ned. 

Gjennom fleire tiår har kommunen satsa på å utvikle eit sentrum med særpreg. Det er difor enkle, men tydelege krav til takvinkel og farge på alle bygg. Det er samfunnsutvalet som gjer vedtak om tildeling av tomt.

Interessert? Ta gjerne kontakt med næringssjefen for ein uforpliktande prat! (Kontaktinformasjon finn du på i innramma boks). 

Ledig næringsareal i industriområde (Gjeisarøye / Skjæsarøye)
 

Gjeisarøye (regulert): 

Ledige næringstomt i Lom - Klikk for stort bildeLedig næringsareal Gjeisarøye
Gards- og bruksnummer: 38/1/2
Areal: ca. 740 m2
Festar: Lom kommune
Heimelshavar: Hans Gjeisar (kjøpsprosess pågår)
Festeavgift: Festeavgift pr. januar 2022 er da kr. 736,01 kr pr. dekar pr. år (indeksregulert kvart år)
Refusjon i januar 2022: (eingongskostnad): 
kr. 27,99 pr. kvm (m2) = 27 990 pr. dekar (indeksregulert kvart år)

Ei tomt på ca. 740 m2  er ledig i Gjeisarøye, gnr/bnr 38/1/2. Her ligg det m.a. kablar i grunnen som ein må ta hensyn til. På denne tomta er det snakk om framfeste. Tildeling av tomt skjer via søknad til Lom kommune, som må gjennom politisk behandling. Dersom tomta blir tildelt blir det inngått festekontrakt med Lom kommune, og det må betalast ein eingongskostnad (refusjon) og ei årleg festeavgift. Framfeste gjeld i fyrste omgang fram til 2058 eller kortare etter avtale. Tomta er tilkobla veg, vatn og avlaup, men oppbygging opp til flaumsikkert nivå kan vere naudsynt. Det vil vere naudsynt med oppmåling for å inngå festekontrakt, dette er det framfestar som må betale for. På næringstomter i industriområdet (som kommunen tildeler) er det ei generell byggeplikt innan tre år. Eventuell dispensasjon må skje ved tildeling av tomta. 

Skjæsarøye (regulert) 

Ledig næringsareal - Klikk for stort bildeLedig næringstomt_Lom industriområde

 • Gards- og bruksnummer: Ikkje oppmålt, men inngår som ein del av tomta 37/3/0
  Areal: Ca. 2540 m2
  Heimelshavar: Lom kommune
  Festeavgift: Festeavgift kr. 2,5 pr. kvm (m2) – dvs kr. 2500 pr. dekar. Denne prisen blir ikkje indeksregulert.
  Refusjonsavgift (eingongskostnad) kr. 67,50 pr. kvm – dvs. kr. 67 500 pr. dekar

  Ei tomt på ca. 2540 m2 er ledig i Skjæsarøye (sjå bilde). På denne tomta er Lom kommune heimelshavar, og det er derfor prat om ei ordinær festekontrakt. . Tildeling av tomt skjer via søknad til Lom kommune, som må gjennom politisk behandling. Dersom tomta blir tildelt blir det inngått festekontrakt med Lom kommune, og det må betalast ein eingongskostnad (refusjon) og ei årleg festeavgift. Det vil bli naudsynt med oppmåling for å inngå ei festekontrakt. Oppmålinga må festar betale. 

Tomta er tilkobla veg, vatn og avlaup, men oppbygging opp til flaumsikkert nivå kan vere naudsynt. Ta kontakt for meir informasjon. 

På næringstomter i industriområdet (som kommunen tildeler) er det ei generell byggeplikt innan tre år. Eventuell dispensasjon må skje ved tildeling av tomta. 

Uregulert areal (Gjeisarøye)
Ei uregulert tomt på rundt 3000 m2 er ledig i Gjeisarøye. Eventuelt leige, feste eller salg av tomta må avtalast direkte med grunneigar, ta kontakt med kommunen dersom du treng kontaktinformasjon. Arealet er avsett til næring i kommunedelplanen for Fossbergom, men det er krav om reguleringsplan før det byggast ut/ takast i bruk. Deler av arealet ligg under flaumsikkert nivå og må fyllast opp før det kan førast opp bygningar. På denne tomta er det ikkje byggeplikt, og det er opp til heimelhavar (privat) å fastsette prisen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garmo

Eit område på omlag 100 daa i Garmo er avsett til næring i nåverande arealplan, men området vil kreve regulering og tilrettelegging før bruk. Området kan bli utvida som følgje av ny arealplan, dette er ikkje avgjort enda. 
Området ligg inntil Rv15, rett før du køyrer nedover mot Fossbergom. 
Det er ei privateigd tomt, men kommunen kan formidle kontaktinformasjon ved interesse. 
Ledig næringsareal - Garmo

 


Næringsareal i sentrum

Det ligg to næringstomter i sentrum som ikkje er bebygd, gards- og bruksnummer 39/3/1 og 39/3.
Desse blir brukt som ladestasjon for el-bil / parkeringsareal pr. dags dato, og har vorte tilrettelagt for det.
Her er det inngått ei leigeavtale på 10 år i fyrste omgang, fram til 2032. Det er mogleg å oppheve avtala, men på visse vilkår.  
Anna bruk vil derfor vere eit kostnadsspørsmål og eit politisk spørsmål.  
Tomtene er regulert til «Forretning og kontor» i reguleringsplan for Ulstad – Øy (1985). 
Utnyttingsgrad 0,6 (60% BYA).  Rafthøgde inntil 7 m for to-etasjes bygg, tre-etasjes bygg kan likevel godkjennast.

Det er naturleg å sjå dei i samanheng, men det er også mogleg å vurdere dei kvar for seg. Totalt areal er på 2,7 daa. 

Ledige tomt sentrum

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Søknad om tildeling av næringstomt:


I Lom er det samfunnsutvalet som vedtek tildeling av tomt. 
Det er næringssjefen som er fyrste kontaktpunkt dersom du er interessert i næringstomt i Lom kommune, og som gjer saksbehandlinga for tildeling, skriv festekontrakt etc.
Ta gjerne kontakt dersom du ynskjer ein prat (ashild.amundsen@lom.kommune.no / 975 22 977). 

Ynskjer du å søkje? Da kan du sende ein kortfatta søknad som bør innehalde: 

 • Angi kva slags tomt som er aktuell, med eit kartutsnitt der arealet er markert. Kommunen kan hjelpe deg med å lage eit slikt utsnitt dersom du har behov for det. 
 • Grunnflate på planlagt bygg
 • Skildre kva arealet skal brukast til og ein grov framdriftsplan

  Søknaden kan du sende til post@lom.kommune.no

Kommunen tek atterhald om at det kan føreligge feil eller utdatert informasjon i teksten. 

Kontakt

Åshild Myhre Amundsen
Næringssjef og landsbykoordinator
Telefon 975 22 977

Kontorstad: Midtgard, 3. etasje