Tilskot til å "prøvesitte" i kontorfellesskap

Lom kommune har akkurat vedtatt retningslinjer som gjer at DU kan teste ut eit kontorfellesskap i Lom og få dekt heile eller deler av husleigekostnaden. Retningslinjene kan du lese under, og her er det fyrstemann til mølla. 
Du finn søknadsskjema nedst i denne saka. 

 

Bålkos på Norsk fjellsenter

 

Retningslinjer vedtatt i samfunnsutvalet 25.april 2022:

Vil du eller din bedrift "prøvejobbe" i Lom, men utan å betale ein stor husleigekostnad i starten? Lom kommune ynskjer å legge til rette for at nyetablerte, studentar og folk med stadsuavhengig arbeidsplass kan "prøvejobbe" i Lom ei periode utan å betale mykje i utleige. I 2022 har vi derfor sett av kr. 100 000 til ordninga, fordelt på maks kr. 10 000 pr. person / bedrift. Her er det fyrstemann til mølla!

Ordninga gjeld for:

  • Oppstartsbedrifter i tidleg fase (fem fyrste åra), folk med stadsuavhengig arbeidsplass og studentar som ynskjer å prøve ut eit kontorfellesskap i Lom. Det må sannsynleggjerast at personen eller bedrifta har planer om å bruke kontoret / lokalet mesteparten av tida.
  • Bedrifter / folk som allereie er ein del av eit kontorfellesskap i Lom, og som ynskjer å teste ut ei ny plassering kan ikkje få tilskot.

Kva reknast som eit kontorfellesskap?

  • Eit lokale som ligg plassert i Lom kommune, med tre eller fleire kontorplassar inntil kvarandre. T.d. Nilsbue, Norsk fjellsenter, Murgarden, Fjoset, Lom næringseiendom etc. Målet med ordninga er å bygge opp gode fagmiljø, der det er attraktivt å sitte.
  • I særlege høve kan det også vere aktuelt å gi tilskot til folk med stadsuavhengig arbeidsplass som ynskjer å teste ut Lom, men som treng andre fasilitetar enn eit kontorfellesskap (som atelier og liknande).

Kva kan du få i tilskot?

Du / din bedrift kan få eit tilskot på inntil kr. 2500 pr. månad i inntil fire månadar, altså maks kr. 10 000. Du kan få ei kostnadsdekning på inntil 100% av leigeprisen, med kr. 2500 som ei øvre grense per månad. Men dersom den reelle leigekostnaden er lågare blir tilskotet lågare.

Døme: Leigekostnad pr. mnd = kr. 500. Tilskot pr. mnd = kr. 500, eigenandel kr. 0,- Leigekostnad pr. mnd = kr. 3000. Tilskot pr. mnd = 2500, eigenandel på kr. 500,- Tilskotet blir utbetalt direkte til den private utleigaren så snart kommunen har fått tilsendt ei bekreftelse på at leigeavtale er inngått.

Kva må ein søknad innehalde?

  • Kort om kven du eller din bedrift er
  • Om du søkjer på vegne av ei nystarta bedrift (maks 5 år gamal), om du er student eller om du har ein stadsuavhengig arbeidsplass.
  • Leigepris pr. mnd (dette må du sjølv avklare med utleigar)
  • Kvar du har tenkt å sitte.
  • Lengde (vi kan støtte minimum ein månad, maksimum fire månadar)

Ordninga gjeld så lenge det finst midlar.

Oversikt over ledige kontorlokale

Gå til oversikt over ledige kontorlokale i Nord-Gudbrandsdal.

Gå til detaljert oversikt over ledige kontorlokale i Lom.

Ta gjerne kontakt med næringssjef Åshild Myhre Amundsen på ashild.amundsen@lom.kommune.no / 975 22 977 dersom du ynskjer ei omvising eller har spørsmål.

 

Kontakt

Åshild Myhre Amundsen
Næringssjef og landsbykoordinator
Telefon 975 22 977

Kontorstad: Midtgard, 3. etasje