Tilskuddsordninger fra Innlandet fylkeskommune

Innlandet fylkeskommune har nå lagt ut flere støtteordninger på regionalforvaltning.no

Merk at alle søknader må sende inn via søkerportalen regionalforvaltning.no. Er det spørsmål til dette så kontakt en saksbehandler i fylkeskommunen. Du finner oversikta over støtteordninger med kontaktpersoner her. Merk også at de ulike støtteordningene har ulike søknadsfrister.

Bedriftsintern opplæring

Fylkeskommunene har overtatt den bedriftsretta støtteordningen "bedriftsintern opplæring" (BIO)  fra NAV. Denne blir nå retta spesielt mot de bedriftene som sliter i forbindelse med «koronatiltaka». Søknadsfrist er 23. april, og kriteriene for ordninga finner dere her.

Midlene skal gå til opplæring i bedriftene, spesielt med tanke på å bevare arbeidsplasser og prøve å unngå permitteringer. Det vil nå bli viktig for mange bedrifter å være klare for omstilling og et annet marked enn de kjenner fra før – og opplæring av ansatte er en måte å forberede seg på dette.

Det kan søkes om støtte både til å dekke lønns- og opplæringskostnader. Opplæring kan gis til arbeidstakere i jobb og delvis permitterte. Slik regelverket er nå kan ikke helt permitterte delta i opplæring uten godkjenning av NAV på forhånd, men det jobbes med å få endret denne regelen.

Midler til landbruksutvikling

Fylkeskommunen har også overtatt de landbruksretta utviklingsmidlene fra fylkesmannen. Disse heter nå regionale tilretteleggingsmidler (tidligere UT-midler). Disse midlene er lyst ut sammen med midlene til rekruttering og kompetanse i landbruket, og her er søknadsfristen 30. april. Her kan det også søkes om midler til å avhjelpe virkninga av koronatiltaka. Ordninga retter seg ikke mot enkeltbedrifter, men organisasjoner og samarbeid, kommuner og FoU-institusjoner.

Støtteordninger for næringslivet

Reiselivet har også ei egen støtteordning med søknadsfrist 30. april. Her kan destinasjonsselskap, samarbeidende bedrifter o.l. søke om støtte til utviklingstiltak.

Det er også lagt ut to generelle støtteordninger (jf. nedenfor) for utvikling av næringslivet, der innovasjonsaktører, samarbeidende bedrifter/bedriftsnettverk og offentlige aktører kan søke. Søknadsfrist er 30. april. Merk at det her kan bli endringer for å tilpasse støtteordningene bedre til samfunnssituasjonen som vi opplever nå:

Støtteordningen Bioøkonomi, industri, teknologi og kreative næringer skal støtte opp under prosjekter som gir innovasjon og utvikling innen næringslivet, med spesiell vekt på sirkulærøkonomi og bioøkonomien.

Støtteordningen Økt sysselsetting og kompetanse tilpasset arbeidsmarkedets behov omfatter prosjekter som skal gi næringslivet relevant kompetanse, dessuten tiltak for økt sysselsetting og flere nyetableringer. Kompetansedelen av denne støtteordninga vil bli sett i sammenheng med ordninga for bedriftsintern opplæring – men enkeltbedrifter kan ikke søke om støtte her.