Natur og miljø

Administrativt er miljøavdelinga lagt til tenesteområde miljø, teknisk, næring.

Miljøforvaltning er eit sektorovergripande ansvar, så det er vanskeleg å trekkje klare skiljeliner mellom miljø-/naturforvaltning og andre fagfelt.

Langsiktige mål for miljø- og naturforvaltninga i Lom kommune:

  • Innarbeide miljø- og naturforvaltningsomsyn på alle felt i den kommunale planlegginga og verksemda.
  • Langsiktig og god forvaltning av naturressursane: bruk - ikkje forbruk.
  • Arbeide for eit reint naturmiljø for komande generasjonar og ta vare på naturressursane gjennom vern og balansert utnytting.
  • Bevare det biologiske mangfaldet i kommunen, ved kartlegging og etablering av gode rutiner for å sikre nøkkelbiotopar for sårbare artar.
  • Arbeide for ei berekraftig utnytting av fiske- og viltressursane.
  • Vera på vakt når det gjeld kommersiell utnytting av naturverdiar - arbeide for retningsliner som hindrar forsøpling, terrengslitasje og uroing av vilt og beitedyr.
  • Stimulere til friluftslivsaktivitetar i pakt med naturen og norske friluftslivstradisjonar. 

Kontakt

Sander Sælthun
Plan- og miljøvernrådgjevar
Mobil 474 63 218