Tørkesommaren 2018 - Krevjande situasjon i landbruket!

Den langvarige tørkeperioda og varmt vêr har ført til at mange bønder opplever ei krevjande situasjon med fôrmangel. Situasjonen er så spesiell at Landbruks- og matdepartementet har kome med nokre presiseringar til korleis regelverket for avlingsskadeerstatning og arealtilskott skal praktiserast i år. Det er også sett i verk mange tiltak som skal hjelpe bønder som er ramma av tørken.

Fylkesmannen i Oppland informerer her om endringar i praktisering av avlingsskadeerstatning

https://www.fylkesmannen.no/nb/Oppland/Landbruk-og-mat/Jordbruk/krevende-situasjon-i-landbruket--tiltak-iverksatt/

Blant anna kan dei som kjem i ei vanskeleg situasjon søkje om forskott på antatt erstatning med inntil 50% av antatt beløp.

Les også meir informasjon frå Fylkesmannen om tørkesommaren 2018 her:

https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-oppland/dokument-fmop/landbruk/jordbruk/torkeinfo-12.07.18.pdf

Mange aktørar i landbruket inviterer til møteseriar rundt omkring og har moglegheit for å hjelpe på ulike måtar:

Ottadalen Mølle har fleire typar grovfôrerstattarar, les meir her:

https://www.norgesfor.no/aktuelt2/grovformangel/

Norsk Landbruksrådgiving har tilbod om krisebistand, les meir her:

https://hms.nlr.no/krisebistand/

I forbindelse med fôrkrisa har Felleskjøpet Agri tatt ansvar for ei sentral oversikt over ynskt kjøp og sal av halm. Sjå her:

https://www.felleskjopet.no/kraftfor/halmformidling/

Forformidling koblar bønder som treng fôr med bønder som har fôr til overs.

https://www.forformidling.no/

Landkreditt har fleire nyttige tips for å handtere den vanskelege situasjonen m.a. gode råd for å betre likviditet

https://www.landkredittbank.no/blogg/2018/vi-skal-strekke-oss-langt--for-a-hjelpe-torkerammede-bonder/?teaser=torkerammede-bonder

Kontakt

Rolv Rusten
Fagkonsulent
Mobil 917 32 976