Vi treng din bistand til å redusere smitterisikoen på våre mannskaper.


Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal har signert avtale med Eidsiva Bredbånd om fiberbygging i regionen. Dei som ynskjer breiband må gå inn på nett og registrere interesse, for så å bli oppringt av ein selgjar.  Side for registrering finn du her: NKOM Nord-Gudbrandsdal


Innlandet fylkeskommune har nå lagt ut flere støtteordninger på regionalforvaltning.no

Merk at alle søknader må sende inn via søkerportalen regionalforvaltning.no. Er det spørsmål til dette så kontakt en saksbehandler i fylkeskommunen. Du finner oversikta over støtteordninger med kontaktpersoner her. Merk også at de ulike støtteordningene har ulike søknadsfrister.

 

Dette er eit lågterskeltilbod for alle bedrifter som er vesentleg ramma av korona, men som ikkje får støtte til utviklingsarbeid gjennom andre tilskotsordningar.

Legg merke til søknadsfristen 15. april, dette er for å sikre rask framdrift og likebehandling.  


Det blir blir STRØMUTKOPLING FREDAG 03.04.20 frå kl 09:30 til 12:30 for nokre abonnentar i Lom.

 

Det gjeld desse målepunkta:

målepunktID.

Målepunktnavn

Adresse

Husnr

707057500075893126

EGGJE HØGDEBASSENG

Eggjavegen

31

707057500076159672

HØGDEBASS. PRESTG.SK.3

Skogvegen

4

707057500076161064

TVERRÅKET

Tverråket

17

 

Utkoplinga skuldast vedlikehaldsarbeid.
Innkopling skjer utan nærare varsel.

Mvh
Eidefoss Nett AS
tlf. 61 23 82 90

Barneverntenesta har behov for ein besøksheim for eit barn i 10-årsalderen.


Loar barneskule og Lom ungdomskule søkjer etter fagarbeidarar og pedagogar.

  Alle sals- og skjenkeløyver i Lom kommune løper ut 31.05.2020.
Kommunen legg opp til felles handsaming av alle løyver i kommunestyret. Dei som sit på aktive løyver treng derfor ikkje å søkje om forlenging. Vedtak blir sendt til alle løyvehavarar etter handsaminga i kommunestyret.

Med heimel i Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forureiningslova) av 13. mars 1981 har formannskapet i Lom lagt fram forslag til kommunal forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar.

Alle saker