1.april går legetenesta i Lom frå 3 til 4 fastlegeheimlar. Dette medfører ei endring i våre fastlegelister.


Regjeringa har vedteke å følgje Folkehelseinstituttet sitt råd og tilråder ny oppfriskningsdose til personar som er 75 år og eldre, samt sjukeheimsbebuarar.


Lom kommune ynskjer å styrke flyktningtenesta, og laget rundt flyktningane, med ein leiande koordinator i 100% stilling. Søknadsfrist: 10.04.2023.


Ynskjer du eit større nettverk i Lom? Bli med på vaffeltreff! 


Lom legekontor treng ferievikarar for helsesekretærane i tidsrommet frå og med veke 25, til og med veke 31. Søknadsfrist 10.04.2023. 


Lom ungdomsskule og Loar barneskule har fleire ledige vikariat. Søknadsfrist: 29.03.2023.  


Lom kommune ynskjer å ta inn lærlingar innan helsearbeidarfaget, barne- og ungdomsarbeidarfaget og ernæringskokkefaget. Søknadsfrist 31.03.2023. 

 


Alle friviljuge lag og organisasjonar som driv aktivitet innan kultur og idrett kan søkje kommunen om driftstilskot.


Friviljuge lag/ organisasjonar og privat næringsliv kan søkje om tilskot frå Tessefondet for tiltak knytt til fisk, vilt og friluftsliv. 


Alle saker