Er du 67 år eller eldre? Kunne du tenkt deg å vore meir aktiv i eit sosialt fellesskap? Onsdag 24. april startar vi opp ei seniorgruppe for kvinner og menn. Det vil bli utandørs aktivitet med eit felles måltid etterpå. Det er ingen krav til fysisk form. Kom som du er! 


Brenning av bål eller annan bruk av open eld i eller mot skogsmark er forbode utan løyve frå brannsjefen i tida 15. april - 15. september. 

Dette på grunn av fare for skog, gras- og lyngbrannar.


100 % stilling som kommunepsykolog frå 01.07.2019. Vi ynskjer deg som psykolog med på laget! 




NAV Lom og Skjåk har ope for drop-in tysdag 16. april mellom 12-14 (dette er som normalt). Onsdag 17. april er det stengt for drop-in og det vil heller ikkje væra folk på kontoret denne dagen. Måndag 15. april er stengt for drop-in, men det vil væra folk på kontoret denne dagen.


Formålet med SMIL-ordninga er å ivareta natur- og kulturminneverdiane i jordbruket sitt kulturlandskap, samt å redusere forureininga frå jordbruket, utover det som er forventa gjennom vanleg landbruksdrift. Eit viktig siktemål med ordninga er å få til ein meir målretta innsats med utgangspunkt i lokale behov, utfordringar og målsetjingar.



Statens Vegvesen offentleggjer i ei pressekonferanse frå Lillehammer seinare i dag ei rekkje vegprosjekt som skal igangsetjast i regionen vår. Verd å merke seg for Lom kommune er effektuering av reguleringsplanen for RV 15 utanfor Fossbergom.


Kommunebarometeret er ei årleg rangering av norske kommunar der 151 nøkkeltal blir lagt til grunn. Nøkkeltala er mellom anna henta frå barnehage, skule, pleie og omsorg, barnevern, tekniske tenester og økonomi.

Kommunestyresalen Midtgard, kl 12.00


Skjåk, Lom, Sel og Vågå kommunar har beslutta å etablere ei felles barnevernteneste for Sel og Ottadalen. Tenesta vil vere operativ frå 1.april. Målet for samanslåinga er å gje meir spesialiserte og differensierte tenester til innbyggarane.






Kommuneplanens arealdel er styringsdokumentet for arealbruken i kommunen, og for seinare detaljplanlegging (reguleringsplanar). Gjeldande arealdel for Lom kommune er frå 2003.


Alle saker