Lom kommune ynskjer å ta inn to nye lærlingar frå hausten 2019!

Det er kunngjort at det er innført vinteraksellast  ihht. gjeldende vegliste, som er vegliste oktober 2018


Kommunestyresalen Midtgard, kl 12.00


Lom ungdomsskule: 

  • 60 % fast. Fag: tysk. 

Vedkomande må også kunne undervise i andre fag det blir behov for.

  • • Vikariat som måtte bli ledige.

 

Andre stillingar som måtte bli ledige ved Loar skule og Lom ungdomsskule

 

Personlege eigenskapar  blir vektlagt.

Søknadsfrist: 05.03.19  

 

Nærare informasjon om stillingane ved Lom ungdomsskule får du hjå Anita Sandviken, 

tlf: 45635191  

Epost: anita.sandviken@lom.kommune.no

 

Elektronisk søknadsskjema finn de her

7. februar gjekk startskotet for eit felles prosjekt mellom regional legevakt i Nord-Gudbrandsdalen og Sjukehuset innlandet ved prehospitale tenester.Prosjektet går ut på at det i norddalen skal vere ein ambulerande, bemanna legevaktbil med paramedic. Denne skal vere i dialog med legevakt, med mål om å få ned talet på innleggelser på sjukehus og behov for legevaktbesøk.


Faktureringa av kommunale gebyr for 1. termin 2019 vil skje den 18. februar.
Utgard (kaféen) måndag 11. februar kl. 19.Forslaget til ny fjellov er no på høyring med høyringsfrist 28. februar. Kva vil forslaget til ny fjellov bety for innbyggjarar og bruksrettshavarar? Spørsmålet er aktuelt også for gardbrukarar i Skjåk med bruksrett i statsallmenningane i Lom.


Kulturskulen i Lom og Skjåk vart ein kulturskule frå 1. august 2018. Vi gjev opplæring innan kunst- og kultur til born og ungdom i både Lom og Skjåk. I det høve vil vi no arrangere namn- og logokonkurranse.Kva skal kulturskulen vår heite og kva logo skal vi ha?Vi inviterer no til at nettopp du kan kome med eit godt forslag til namn- og logo som på ein god måte illustrerer kva slag skule vi er og kva type teneste vi tilbyr.

Som ei hjelp på vegen får du her våre verdiord og vår visjon:

Kulturskulen i Lom og Skjåk arbeider for kvalitet, breidde og trivsel. Vi er kulturskulen som gjev gnisten til mangfald, utvikling og tradisjon.Bli med da vel og lever forslaget ditt til oddrun.kvalheim@skjaak.kommune.no innan 18. mars 2019.

Samarbeidsutvalet for kulturskulen i Lom og Skjåk vil, med utgangspunkt i innkomne forslag, ta den endelege avgjerda på namn og logo. Offentleggjering på framsyninga til kulturskulen i Utgard 5. juni kl. 18.00.

For meir informasjon om kulturskulen gå inn på: 

https://kulturskoleradet.no/rammeplanseksjonen/rammeplanen 

og

https://www.skjaak.kommune.no/tenester/skule-og-barnehage/lom-og-skjak-kulturskule/


Kor ofte fører bakteriar, virus og parasittar i drikkevatnet til magesjuke? Folkehelseinstituttet inviterer no 56 000 personar over heile landet til å delta i ei ny undersøking. Også innbyggarane i Lom kommune er inviterte. 


Arbeidstittel: «Høge fjell og djupe dalar - Fjellet som ytre og indre landskap»


Alle saker