Miljøarbeidartenesta i Lom ser etter ein miljøterapeut i inntil 100% stilling. Er det deg? Da vil vi gjerne høyre frå deg! Søknadsfrist 13.07.2022. 


Psykisk helseteneste i Lom og Skjåk har ledig 80% midlertidig stilling. Søknadsfrist 13.07.2022.


Hei ungdom!

Oscar, ungdomskonsulenten vår, er på Instagram! Scan QR-koden og følg han for informasjon om kva som skjer!


Lom kommune lyser ut forprosjektmidlar til både nyetablerte og etablerte bedrifter med forretningsadresse i Lom kommune. Midlane skal brukast til forretningsutvikling, der det overordna målet er å skape nye arbeidsplassar og / eller naudsynt omstillingsarbeid for å bevare eksisterande arbeidsplassar.


Gjennom ny organisering med felles leiing av barnehagar og skular, ynskjer vi å oppnå ei meir heilskapleg tilnærming til barn og unge sitt oppvekst- og læringsmiljø. Til dette treng vi ein dyktig tenesteleiar for oppvekst. Søknadsfrist 15.08.2022.


 Loar skule har ledig ei 100% rektorstilling frå 01.10.2022. Skulen husar elevar frå 1.-7. klasse og er plassert midt i nasjonalparklandsbyen Lom. Søknadsfrist 15.08.2022. 


I veke 29 og 30 vil det ikkje vere fysioterapeut til stades i Lom, og fysioterapisalen vil vere stengt. Ved behov for fysioterapeut kan ein i veke 30 ringe Skjåk 903 68 940/905 06 257.


Onsdag kveld den 22. juni inviterer Lom kommune og HomeNet til eit grendamøte om fiberutbygging på strekket Nord-Sandom til og med deler av Tessand. Ta gjerne turen dersom du er interessert.   


Nordplan AS har fått i oppdrag å gjennomføre ei overordna moglegheitsstudie for Fossbergom (Lom sentrum). Denne skal i grove trekk vise potensielle tiltak og forbetringar for sentrum, på både kort og lang sikt.Studiet er akkurat ferdigstilt, og du kan lese rapporten her:  (PDF, 10 MB)


Alle saker