Laurdagsopen miljøstasjon!

Klikk for stort bilde

Laurdag 11. mai blir miljøstasjonen i Lom open frå 10.00 til 14.00. Nytt deg av moglegheita til ei ekstra vårrydderunde!

Formålet med SMIL-ordninga er å ivareta natur- og kulturminneverdiane i jordbruket sitt kulturlandskap, samt å redusere forureininga frå jordbruket, utover det som er forventa gjennom vanleg landbruksdrift. Eit viktig siktemål med ordninga er å få til ein meir målretta innsats med utgangspunkt i lokale behov, utfordringar og målsetjingar.Statens Vegvesen offentleggjer i ei pressekonferanse frå Lillehammer seinare i dag ei rekkje vegprosjekt som skal igangsetjast i regionen vår. Verd å merke seg for Lom kommune er effektuering av reguleringsplanen for RV 15 utanfor Fossbergom.


Kommunebarometeret er ei årleg rangering av norske kommunar der 151 nøkkeltal blir lagt til grunn. Nøkkeltala er mellom anna henta frå barnehage, skule, pleie og omsorg, barnevern, tekniske tenester og økonomi.

Kommunestyresalen Midtgard, kl 12.00


Skjåk, Lom, Sel og Vågå kommunar har beslutta å etablere ei felles barnevernteneste for Sel og Ottadalen. Tenesta vil vere operativ frå 1.april. Målet for samanslåinga er å gje meir spesialiserte og differensierte tenester til innbyggarane.


Kommuneplanens arealdel er styringsdokumentet for arealbruken i kommunen, og for seinare detaljplanlegging (reguleringsplanar). Gjeldande arealdel for Lom kommune er frå 2003.


Nav Lom og Skjåk har stengt tysdag 26. mars grunna kurs.


Det har på nytt oppstått farge på vatnet ved Leirmo vassverk, som er den tredje gangen sidan oktober 2018.Det har blitt teke vassprøvar i periodar med farge på vatnet, det er ikkje påvist sykdomsframkallande bakteriar ved analyse av prøvane.Det vil bli teke ny prøve måndag 25 mars, dersom det blir påvist forureining vil varsel bli sendt til abonnentane.    Kommunen har  i fleire omgangar utført farekartlegging og vurdering for å finne årsakar til dårleg vasskvalitet med farge på vatnet.Tiltaksplan for å rette opp i forholdet er under utarbeiding, det er aktuelt å utføre tiltak så snart som praktisk mogleg.Aktuelle tiltak er å føre overflatevatn gjennom grunnvassområde i tett røyr, inngjerding av område mellom Leira og Fv. 55 samt installere nytt  desinfeksjonsanlegg med UV. Kommunen beklagar ulemper som følgje av dårleg vasskvalitet.Abonnentane vil få redusert gebyr for vassforsyning som følgje av dette med grunnlag i periode med dårleg vasskvalitet.             


Det er oppretta eit fond som følgje av Tessereguleringa. Friviljuge lag/ organisasjonar og privat næringsliv kan søkje om tilskot til tiltak som kjem inn under området fisk, vilt og friluftsliv. Første søknadsrunde var i 2018, tre tiltak fekk da tildelt til saman vel 200.000 i tilskot.


Kommunestyra i Lom og Skjåk har vedteke felleskontor for plan, byggesak og miljø. Plan og miljø er no slått saman og handsamar saker for begge kommunene. Frå 1. juni vil kontoret og handsame byggesaker for begge kommunene. 


Alle saker