Barnehage og utdanning

KjuklingarKlikk deg inn på artiklane nedafor for å sjå høgdepunkt frå 2021. 

 Loar skule husar barnesteget i grunnskulen i Lom, det vil seie 1.-7. klasse, vi har også SFO-avdeling. Vi skal drifte skulen etter Opplæringslova og skal fylgje den nye læreplanen, Kunnskapsløftet 2020.

 Føremålsparagrafen i Opplæringslova seier mellom anna at opplæringa i skule i samarbeid og forståing med heimen, skal opne dører mot verda og framtida, samt gje elevane historisk og kulturell innsikt og forankring. Elevane skal utvikle kunnskap, dugleik og haldningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet.

Kontakt

Lisa Kronhaug
Rektor Lom ungdomsskule
Mobil 915 71 675
Ragnhild Vestad
Styrar Garmo barnehage
Mobil 404 48 551