Motorferdsel i utmark

All motorferdsel i utmark utanom bilveg krev dispensasjon/løyve frå kommunen.

Desse treng ikkje løyve frå kommunen

  • politi, ambulanse- og redningsteneste
  • drift av kraftforsyningsanlegg
  • offentlege post- og teletenester
  • nødvendig transport i jordbruk-, skogbruk- og reindriftsnæring
  • transport av jaktutbytte ved elg- og hjortejakt).

For varetransport med snøscooter mellom bilveg og hytte, vedtransport mm. finst ei ordning for leigekøyring. For motorferdsel i verneområde gjeld eigne reglar i verneforskrift

Målgruppe for tenesta

Alle som har behov for å ferdast med motorkøyretøy i utmark.

Slik får du tenesta

Skriftleg søknad til kommunen. Gå til søknadsskjema.

Søknadsfrist

Fortløpande handsaming av søknader.

Pris

Tenesta er gratis.

Lovgrunnlag

Forskrift for bruk av motorkøyretøy i utmark og på islagte vassdrag – Miljøverndepartementet 15.05.1988, med seinare endringar.

Forskrift om start og landing med luftfarty og motorisert ferdsel på vassdrag, Lom kommune, Oppland - Lom kommunestyre 28.04.2011 

For motorferdsel i verneområde gjeld reglane i verneforskrifta for området.

Rett til å klage

For klagehandsaming gjeld reglane i Plan- og bygningslova.

Kommunestyret er klageinstans.

Saksbehandlingstid

Normalt innanfor ei veke.

Prinsipielle saker vil ta lenger tid.

Dette ventar vi av deg

Skriftleg søknad der det blir gjort greie for formålet med motorferdsla, stad/køyrerute, talet på turar, tidspunkt/tidsrom.

Kontakt

Sander Sælthun
Plan- og miljøvernrådgjevar
Mobil 474 63 218