Tilskot til tiltak i beiteområde

Søknadsfrist for Tilskot til tiltak i beiteområde er 1. juni.

Tilskot til tiltak i beiteområde

Føremålet med tilskotet er å leggje til rette for best mogleg utnytting av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområda. 

Beitelag for småfe og storfe eller enkeltføretak som har rett til produksjonstilskot, og som driv næringsmessig beitedrift, kan få støtte til investeringstiltak og/eller planleggings- og tilretteleggingsprosjekt i beiteområder. 

Meir informasjon om ordninga finn du her

Søknadsfrist er 1. juni. Søknad skjer elektronisk via Altinn med bankID. 
Link til søknadsskjema kan du sjå her.

Kontakt

Kari Hånsnar
Jordbruksrettleiar / Lom og Skjåk landbrukskontor
Mobil 991 62 602