Koronaviruset

For å oppnå god smittekontroll og unngå spreiing er det viktig at alle innbyggarar følger råd og retningsliner frå myndigheitene. 

Dersom du lurar på noko meir enn det som står her, kan du ringe smittetelefonen 815 55 015, eller sjå på Folkehelseinstituttet si heimeside

Innbyggjarar i Lom kommune som har spørsmål kan ringe beredskapstelefonen i Lom: 481 65 519.  
Kvardagar: 09:00-15:00 

Ved mistanke om smitte, ring fastlegekontoret: 61 21 72 00
Kvardagar: 08:00-11:30 (måndagar frå kl 09.00) 12:30-15:00

Utanom opningstider, ring legevakt 116117

Kontakttelefon for dei UNDER 18 år: 

Er du under 18 år og opplever bekymring, angst, sorg, stress eller noko anna?
Ring 480 77 480
Opningstid: Kvardagar 10:00-20:00, helgar 12:00-17:00
Opningstider i påska: 14.00-17.00 alle dagar frå 06.04 – 13.04.2020.

Dei som kjem innom legekontoret framover vil sjå nokre nye fjes - felles for dei alle er at dei er positive og glade, og gjer ein viktig jobb for oss alle saman. Så vis litt omtanke, og ver litt tålmodig dersom det blir litt ventetid. 

Med hjelp av dei friviljuge som har meldt seg, er legesenteret godt rusta for både nåtid og framtid med tanke på Covid-19. Vi er glade og takksame for alle som har teke kontakt, her representert med ei fin gjeng: 

Framover treng vi mange friviljuge som ynskjer å hjelpe til på ulike avdelingar i helsetenesta. Ynskjer du å hjelpe til? Registrer deg i kontaktskjemaet vårt, så vil du bli kontakta når behovet er der.

Har du helsefagleg utdanning eller erfaring, men arbeider med andre oppgåver i dag? Da blir vi veldig glade og takknemlege om du vil registrere deg her!

Er du alderspensjonist? Du kan jobbe med koronakrisen utan å tape pensjon! 
Regjeringa lempar med umiddelbar verknad på reglar slik at pensjonerte sjukepleiarar og andre i nødvendige yrkesgrupper kan jobbe utan å få pensjonen redusert.

Regelen gjeld frå fredag 13. mars og fram til 1. november, og altså for arbeid knytt til koronaviruset.

Pårørandelinja er tilgjengeleg på chat, telefon og e-post. Deira tilsette har helse- og sosialfagleg utdanning og teieplikt. Dei sit klar til å hjelpe både barn og unge som tek kontakt. 

Kjære Lomværar og Gudbrandsdølar!

Vi står nå ovanfor ei svært utfordrande tid, ikkje berre for Lom og Gudbrandsdalen, men for heile Noreg og resten av verda. I ei slik tid er det svært viktig å stå saman og støtte kvarandre. Sjølv om det nå ikkje er tida for samankomstar og vennebesøk, kan vi likevel vise at vi bryr oss om kvarandre. Ta ein telefon, send ei melding og vis at du bryr deg.

Kommunane i Nord-Gudbrandsdal (Lesja, Dovre, Skjåk, Lom, Vågå og Sel) opnar telefon for barn og unge opp til 18 år som opplever bekymring rundt det nye Korona-viruset, Covid-19. Telefonen er berre open for personar under 18 år.

Telefonnummer: 480 77 880
Opningstid: Kvardagar 10:00-20:00, helgar 12:00-17:00

Telefonen er meint for dei som opplever bekymring, angst, sorg, stress eller anna knytt til dette sjukdomsutbrotet. Du kan vere anonym, og tilsette har teieplikt. Dei som skal betene denne telefonen er tilsette i Nord-Gudbrandsdal PP-teneste.

Telefonen vil vere i drift så lenge situasjonen tilseier det.

  

Kjære bygdefolk, 
Takk for alt de gjer for å unngå smittespreiing - takk for at de held dykk mest mogleg heime, unngår å besøke kvarandre, vaskar dykk på hendene og held ein meter avstand på butikken! Utan denne innsatsen frå dykk, klarar vi ikkje å bli kvitt viruset som heng over oss nå. 

Vi har oppdatert våre felles reglar, og håpar at alle held fram med å hjelpe kvarandre med å halde motet og trykket oppe! Desto flinkare vi alle er, desto fortare kan vi kome attende til ein normal kvardag:

 Beredskapstelefonen (481 65 519) har nå følgande opningstider: 

Kvardagar: 08:00-16:00
Laurdag og sundag: 10:00-14:00

 

 

Utanom opningstid kan du ringe legevakt (116117), dersom du har mistanke om at du er smitta.

Vi er for tida under høgt press, og ber om at alle er tålmodige og har forståing for at det er mange som ynskjer kontakt med oss. Vi prøver å ringe opp att til alle som eventuelt ikkje kjem gjennom. 
 

 Dei som sit i karantene, og som har fått beskjed om dette via smittesporing i andre kommuner, må ta kontakt med eigen kommune.

Bur du i Lom, ring beredskapstelefonen: 481 65 519 

 Onsdag 11. mars stengte vi biblioteket for besøk. Frå måndag 16. mars avsluttar vi også alt utlån inntil vidare. Dette er for å redusere talet på bøker som må i karantene etter stenginga. Folkeelseinstituttet informerer om at virus kan overleva og vera aktivt opptil fleire veker på flater som bøker og andre medium. Vi må difor sette alle bøker som er utlånte i karantene når dei kjem inn att.

 

Vi minner om at lånarar ikkje skal levere bøkene i bokkassa vår nå. VI forlengar lånetida og ventar med å ta imot bøker frå lånarar til biblioteket opnar att. Vi orsakar dette, men det er eit tiltak for å hindre smittespreiing og omfanget av koronautbrotet. E-bøker smittar ikkje, og vi kan tilrå appen Bookbites. Ta kontakt med biblioteket viss de treng hjelp til å koma i gang. De når oss på e-post biblioteket@lom.kommune.no eller på telefon 47 71 18 09. 

Barneverntenesta kan kontaktast døgnet rundt på tlf 908 54 475.

Nord-Gudbrandsdal barnevernberedskap er alltid bemanna med barnevernfagleg kompetanse og har til oppgåve å bistå barn, unge og familiar i akutte situasjonar. Hovedoppgåva er å sikre at barn og ungdom har det trygt.

For ytterlegare informasjon om barnevernberedskapens oppgåver, sjå https://barnevernvakten.no/kommuner/sel-kommune 

 

 

 

Opningstider

Har du spørsmål om det nye koronaviruset?

Har du generelle spørsmål og du ikkje finn svar på fhi.no, ring smittetelefonen: 
815 55 015.

Innbyggjarar i Lom som har spørsmål om Koronaviruset kan ringe beredskapstelefonen:
481 65 519

Opningstid:
Kvardagar frå 09:00-15:00.

 

Har du mistanke om at du er smitta?

RING fastlegen din eller legevakt. Legen vil vurdere vidare tiltak. Det er viktig at ein ikkje møter opp direkte på legekontor/legevakt da det kan føre til smittespreiing blant sårbare grupper. 

Lom legekontor: 61 21 72 00
Legevakt: 116117

 

Klikk for stort bilde