Pleie og omsorg

Pleie- og omsorgstenesta sørgjer for stell, pass og tilsyn med sjuke eller funksjonshemma slik at dei kan få nødvendige og forsvarlege tenester, får utført daglege gjeremål og, om mogleg, også auka evnen til å ta vare på seg sjølv.

Pleie og omsorg i Lom består av tre tenesteområde;

  • miljøarbeidertenesta
  • heimesjukepleia
  • institusjon

Du finn høgdepunkt 2020 frå dei ulike avdelingane i artiklane under.

Artikkelliste