Feiing og bustadtilsyn

Det er lovkrav om feiing og tilsyn i aller typer bygg med fyringsanlegg og eldstad. Jfr. Brann og eksplosjonsvernlova av 14. juni 2001 § 11h og Forskrift av 1. januar 2016 om brannforebygging §§6 og 17.

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Forskrift om brannforebygging, er ei forskrift som skal bidra til å redusere sannsynlegheita for brann, og avgrense konsekvensane brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdiar.

Forskrifta pålegg kommunane å sørge for feiing av skorsteiner og tilsyn med fyringsanlegg etter behov. I medhald til forskrifta, som var gjeldande frå 1.januar 2016, gjeld feiing og tilsyn alle fyringsanlegg i alle type bygg, og ros-vurdering gjev utgangspunktet for kor ofte dette skal gjennomførast.

Kor ofte skal feiing og tilsyn utførast?

For hytter, setrer og fritidsbustadar blir det lagt opp til feiing og tilsyn kvart 8. år, feiing og tilsyn blir utført på same tidspunkt. Feiing blir  fastsett ut i frå behovet for kvart fyringsanlegg, og vil vere opp til kvart 5. år for mange. Etter besøk frå feiaren kan denne hyppigheita bli forandra.

Gebyr 

Når det gjeld gebyr for feiing og tilsyn for fritidsbustadar, hytter og setrer, så blir dette gjort på same måte som for bustadar. Alle heimelshavarar på hytter, setrer, fritidsbustadar og næringsbygg blir ilagt gebyr frå januar 2017.
Storleiken på gebyret er fastsett av kommunane, og det er etter sjølvkostprinsippet. Eigarane av desse objekta betalar ein delsum av gebyret kvart år, uavhengig av kva for år det er utført feiing og tilsyn.

Eigars ansvar

Når  feiaren kjem må eigar, eller representant for eigar, vere tilstades ved objektet. Dette for at feiaren skal inn å ta tilsyn på fyringsanlegget inne. For å kunne gjennomføre feiing må det vere tilrettelagt for adkomst til tak. Det er krav til sikker adkomst til og på tak for feiaren.

Det er krav til røykvarslar og sløkkemiddel som i bustadhus.

Dersom feiaren finn alvorlege feil eller manglar ved fyringsanlegget, vil dette bli fulgt opp på vanleg måte, og avvika må utbetrast innan ein fastsett frist.

Kontakt

Bjørn Sverre Tengesdal
Feiar
Mobil 959 89 942
Unni Merete Lund
Branninspektør
Telefon 61 21 70 00
Mobil 959 89 948