Kommunale bustadar

Lom kommune har rundt 20 kommunale utleigebustadar som kan leigast ut etter søknad.

Vanskelegstilte på bustadmarknaden og ordinær utleige

Dei kommunale bustadane er eit midlertidig butilbod. Nokon av bustadane kan leigast ut som ordinær utleige, men vanskelegstilte på bustadmarknaden har fortrinnstrett. 

Ein kan vere vanskelegstilte på bustadmarknaden på grunn av økonomi, helse- eller sosiale problem. Dersom du sjølv, eller ved anna hjelp, ikkje er i stand til å skaffe deg bustad kan du nytte søknadsskjemaet som gjeld kommunal bustad for vanskelegstilte på bustadmarknaden..

Har du utfordringar med å finne ein plass å bu i Lom, eller ynskjer å leige ei periode før du skal kjøpe deg bustad kan du sende inn søknad om ordinær utleige av kommunal bustad

Set deg inn i Retningslinjer for tildeling av kommunal bustad før du sender inn søknad.

Det er bustadgruppa i Lom som tildeler dei kommunale bustadane, med unntak av omsorgsbustadar som blir tildelt av Tildelingskontoret Lom og Skjåk. 

Vi gjer merksam på at ingen av dei kommunale bustadane er møblerte.

Næringsaktørar

Viss det er ledige kommunale bustadar, og ingen søknadar frå prioriterte målgrupper, kan kommunen leige ut til næringsaktørar som treng bustad til sesongtilsette.Ta gjerne kontakt med Lom kommune dersom du har spørsmål, så skal vi hjelpe deg så godt vi kan:

Kontakt

Åshild Myhre Amundsen
Næringssjef og landsbykoordinator
Telefon 975 22 977

Kontorstad: Midtgard, 3. etasje

Trude Slettom
Økonomikonsulent
Mobil 481 65 536

Ansvar for fakturering, purring og inngåande faktura. Kommunale bustadar. 

Kathrine Brandsar
Tildelingskontoret Lom og Skjåk
Mobil 948 48 724
Hege Olimb Myhre
Bygdeutviklar
Mobil 453 12 269