Tilsettportal Lom kommune

Leiarstilling innan brannvesenet 

Lom og Skjåk brannvesen er eit interkommunalt samarbeidsselskap eigd av kommunane Lom og Skjåk. Brannvesenet er organisert med førebyggande og beredskapsavdeling. 

Vi har over lengre tid hatt både problem med innlogging og innsyn i fleire av dokumenta inne på Kvalitetsportalen. Dette skal no vere retta.

Administrasjonssjef Elin Fjeldberg har ferie 03.08. - 19.08.2020. Trond Byre-Haakensen fungerar for administrasjonssjefen i denne perioda.

Møteplan for 2. halvår 2020 med fristar for ferdigstilling frå sakshandsamar og utsending.

Oppdatering 20.07.2020: Kvalitetsportalen er oppe og går att, men det er nokre lenker som ikkje fungerer. Det blir jobba med saka, men inntil vidare finn dykk dei her:
Delegeringsreglementet    
Personalhandboka    

Lenke til avviksbehandling har vi ikkje enda. 

19.06.2020: Det er problem med innlogging i Kvalitetsportalen. Saka er under behandling.

Oppdatering kl 09:40: No skal løna væra godkjend i nettbanken og feilen er retta!

Ved oversending og godkjenning av lønna i banken så har vi fått ein teknisk feil.

Kundeservice Sparebank 1 er på saken og prøver å finne feilen så raskt som råd.

Vi håper at feilen blir funnet og att løna er på konto iløpet av fredag 10.7.20

KS Agenda tilbyr i haust alle kursa sine digitalt, slik at du enkelt kan få fylt på «verktykassa» di med ny kompetanse.

Vidare følgjer nokre oppmodingar og informasjon til alle tilsette i samband med reopninga. 

Nå som samfunnet gradvis opnast opp att, er det viktig at vi alle hugsar på dei råda vi har fått. Merk spesielt siste punkt under. 

Frå 1. juli 2020 er det ledig stillingsdel (som del av hovudstilling) for deltaking i vaktordning teknisk vakt. Teknisk vakt skal som hovudregel vere 5-delt vaktordning.

På bakgrunn av krisesituasjonen rundt koronavirus, har administrasjonssjefen sett seg nødt til å bemanne opp overordna leiing i Lom kommune. Tiltaket er gjort for å sikre kontinuiteten i kriseleiinga, og for å sikre dagleg drift til beste for innbyggjarane i Lom.

På bakgrunn av den krisesituasjonen vi står i som kommune, og for raskt å kunne etablere ein leiingsstruktur som kan handtere denne krisa, vil Elin Fjeldberg begynne som administrasjonssjef i morgon.

 

Med bakgrunn i den pågåande koronakrisa, og for å avlaste den kommunale helsetenesta i høve utsteding av sjukemeldingar til folk i karantene, utvidar Lom kommune med dette eigenmeldingsperioda for tilsette frå 8-16 dagar.

Informasjon til alle tilsette i Lom kommune i høve utbrotet av koronavirus.

Nedetid for matrikkelinformasjon i kartløysingar og ISY ProAktiv

ALLE TILSETTE FØDT FØR 1. JANUAR 1963 I SKJÅK KOMMUNE OG LOM KOMMUNE ER VELKOMNE TIL INFORMASJONSMØTE OM PENSJON VED KLP. (REGLAR FOR DENNE ALDERSGRUPPA ER TEMA I ÅR)

Grunna uforutsette hendingar vil ikkje løn for januar kome på konto før over helga.

Lom kommune har tradisjon for å dele ut klokke til medarbeidarar som hatt tilsetting i Lom kommune i 25 år.  I dag har Bjørg Lund, May Irene Risheim, Bente Mork og Kari Bråtet fått klokke frå Lom kommune etter lang og tru teneste. Klokkene vart delt ut av administrasjonssjef Ola Helstad i samband med den tradisjonelle julekaffen på Midtgard.

 

Møteplan 1. halvår 2020 - Formannskap Kommunestyre

Frå og med i dag 12. november kan parkeringsplassen på Midtgard takast i bruk att. Dei kommunale bilane skal parkerast på sine reserverte plassar. 

Kontakt

Åste Einbu Gudbrandsen
Rådgjevar personal
Mobil 481 65 537
Support Kvalitetsportalen
Telefon 24 13 28 28
Mobil 400 00 937