Miljø, teknisk, næring

MTN (Miljø, teknisk, næring) har ansvar for:

  • planarbeid
  • miljø- og naturforvaltning
  • næringsutvikling
  • landbruksforvaltning
  • tekniske tenester innan veg, vatn, avlaup og renovasjon
  • vaktmeisterteneste
  • reinhald
  • byggesakshandsaming
  • kart- og geodataforvaltning
  • generell beredskap og førebygging mot naturskade og ulykker.

Tenesteområdet MTN er prega av eit godt tverrfagleg samarbeid. Dei ulike fagområda har til saman ei fagleg breidde som gjer det mogleg å oppfylle målsettingane om eit godt tenestetilbod knytt til ressursforvaltning i ein liten kommune.

Kontakt

Trond Byre-Haakensen
Kommunalsjef samfunnsutvikling og kultur
Mobil 934 29 318
Åshild Myhre Amundsen
Næringssjef og landsbykoordinator
Telefon 975 22 977

Kontorstad: Midtgard, 3. etasje

Anne Silje Berg
Tenesteleiar plan, byggesak og miljø
Telefon 905 83 658
Jan Runar Tangstad
Avdelingsingeniør
Mobil 979 89 359
Stig Roar Mandal
Ingeniør
Mobil 454 03 444

Kontor på Midtgard, Sognefjellsvegen 6.