Hukommelsesteam

Kjenner du nokon som gjer noko av dette?

 • Gløymer  nylege hendingar
 • Gjentek historier
 • Er forvirra om tid og stad
 • Har problem med å kjenne att folk
 • Gløymer innlærte ferdigheter
 • Har fått forsterka personlegdom
 • Har fått svekka dømmekraft
 • Har problem med å klare seg sjølv i kvardagen

Kvifor er demensutgreiing viktig?

 • For å få rett diagnose
 • Vurdere medisin
 • Sette i gang tiltak til rett tid
 • Legge til rette heimesituasjonen for personar med demenssjukdom og deira pårørande

Hukommelsesteam

 • Bistår fastlege i kartlegging og utgreiing ved hukommelsessvikt. Foregår som oftast i heimen.
 • Delta i utgreiing og oppfølging av personar med demenssjukdom og deira pårørande. Kan gi råd og vegleiing.
 • Vere kontaktperson for personar med ein demenssjukdom og deira pårørande.

Hukommelsesteamet er organisatorisk lagt under heimesjukepleia og samarbeider med:

 • Ergoterapeut
 • Heimesjukepleia
 • Fastlegar
 • Tildelingskontor
 • Spesialisthelsetenesta

Kven er vi?

Asta R. Turtum
Koordinator og spesialtsjukepleiar
Telefon: 902 41 479
E- post: asta.runhild.turtum@lom.kommune.no

Tilgjengeleg kvar måndag

Kristine Berg
Hjelpepleiar med videreutdanning
E-post: kristine.berg@lom.kommune.no

Stine Sva
Omsorgsarbeidar
E-post: stine.sva@lom.kommune.no

Kristine og Stine er å treffe på dagsenteret på telefon: 481 65 524 måndagar, tysdagar og torsdagar

Kven kan ta kontakt med hukommelsesteamet?

 • Enkeltpersonar, pårørande og vener
 • Helsepersonell i kommunen
 • Fastlegar
 • Spesialisthelsetenesta

Kontakt

Asta Runhild Turtum
Spesialsjukepleiar, koordinator hukommelsesteam
Mobil 902 41 479

Tilgjengeleg kvar måndag. 

Kristine Berg
Hjelpepleiar med videreutdanning

Kristine er å treffe på dagsenteret på telefon: 481 65 524 måndagar, tysdagar og torsdagar.

Stine Sva
Omsorgsarbeidar

Stine er å treffe på dagsenteret på telefon: 481 65 524 måndagar, tysdagar og torsdagar.