Omsorgstenester

Pleie- og omsorgsavdelinga finn du på og i området rundt Lom helseheim. Telefon:  61 21 72 25.

Velkomen til pleie og omsorg

Mål og perspektiv for pleie og omsorgstenestene

Vi har som mål at tilboda våre skal vere fleksible, differensierte, og ha god kvalitet, tilpassa den enkelte brukar og dei næraste pårørande. Tenestene skal fungere som ein heilskap, og tilgjengelege ressursar skal nyttast mest mogleg effektivt.

Mål for heimebasert omsorg

Målet er å gje individuelt tilpassa tenester etter behov, uansett alder, diagnose eller bustad i Lom.

Mål for institusjonsbasert omsorg

Målet er å ivareta behova for omsorg, tryggleik og trivsel for den einskilde.

Kontakt

Elin Jeanette Ulen
Tenesteleiar pleie og omsorg
Telefon 61 21 72 25
Julianne Ramstad Plassen
Leiar heimebasert omsorg
Telefon 61 21 72 25
Guro Einbu
Avdelingsleiar institusjon
Telefon 61 21 72 25
Ann Kathrin Flækøy
Avdelingsleiar miljøarbeidartenesta
Telefon 61 21 72 25