Om omsorgstenestene

Pleie- og omsorgsavdelinga finn du på og i området rundt Lom helseheim. Telefon:  61 21 72 25.

Velkomen til pleie og omsorg

Mål og perspektiv for pleie og omsorgstenestene
Vi har som mål at tilboda våre skal vera fleksible, differensierte, og ha god kvalitet, tilpassa den enkelte brukar og dei næraste pårørande. Tenestene skal fungere som ein heilskap, og tilgjengelege ressursar skal nyttast mest mogleg effektivt.

Mål for heimebasert omsorg
Målet er å gje individuelt tilpassa tenester etter behov, uansett alder, diagnose eller bustad i Lom.

Mål for institusjonsbasert omsorg
Målet er å ivareta behova for omsorg, tryggleik og trivsel for den einskilde.

Kontakt

Julianne Ramstad Plassen
Leiar heimebasert omsorg
Mobil 474 60 296
Hanne Marstein
Kjøkensjef Lom helseheim
Mobil 907 20 183
Ann-Mette Fjeld Hoft
Leiar miljøarbeidartenesta
Mobil 474 53 241
Elin Jeanette Ulen
Tenesteleiar pleie og omsorg
Mobil 418 09 380
Ingrid Husom
Prosjektleiar framtidig bu- og tenestetilbod
Mobil 416 83 761
Hanne Elisabet Bakken
Sjukepleiar
Mobil 404 37 941