Tidleg innsatsteam

Kva er Tidleg innsatsteam?

Teamet består av ergoterapeut og saksbehandlar frå tildelingskontoret, og andre samarbeidspartar ved behov.

 

Kva gjer vi?

Innsatsteamet kjem heim til deg og kartlegg kva som er viktig i din kvardag, og kva som skal til for at du skal vere mest mogleg sjølvhjulpen. 

 

Kven er Tidleg innsatsteam for?

For deg som bur heime og: 

..er i risiko for å utvikle funksjonsfall

..kjem heim att etter sjukehusopphald, rehabilitering eller kortvarige sjukeheimsopphald

..har opplevd endring i livssituasjon

..har behov for ei teneste frå kommunen (t.d.: praktisk bistand i heimen, tryggleiksalarm, rullator, matombringing)

 

Korleis kome i kontakt med oss?

Du kan sjølv ta kontakt med tildelingskontoret. Pårørande, fastlege og anna helsepersonell kan også ta kontakt på vegne av deg.

Ved spørsmål hendvend deg til koordinator/ergoterapeut Bitte Fossøy (tlf. 911 637 18) eller Lom og Skjåk tildelingskontor (tlf. 948 48 724)

 

Frå Læshø mot Lomseggen. Rønnaug Nyrnes  

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Britt Elin Fossøy
Ergoterapeut
Mobil 911 63 718
Tildelingskontoret Lom og Skjåk
Mobil 948 48 724