Heimesjukepleie

Heimesjukepleie er ei heildøgnsteneste. Tenesta gjev hjelp til personar som ikkje greier seg sjølve i det daglege, og som har eit reelt behov for nødvendig helsehjelp. Ein legg tilrette for at dei som vil skal få bli buande i eigen heim så lenge dei sjølve ønskjer det. Målet er å gje individuelt tilpassa tenester etter behov, utan omsyn til alder, diagnose eller bustad i Lom.

Heimesjukepleie blir gjeve til:

Hjelp til personleg stell Hjelp ved måltid Hjelp ved forflytting Hjelp til bruk av medikament, injeksjonar, sårstell, stomistell, blodprøvetaking m.m. Formidling av behov for hjelpemiddel Tilsyn og fagleg vurdering Rettleiing til personar og pårørande i høve til demens, andre diagnoser el. livssituasjonar Utrykking ved bruk av tryggleiksalarm Stell og pleie i heimen ved alvorleg sjukdom.

 

Kvalitetsstandardar

Dokumentet ”Kvalitetsstandardar for pleie- og omsorgstenesta i Lom kommune” er ei presisering av korleis Lom kommune ynskjer å tilby sine tenester til innbyggjarane. 

Kvalitetsstandardar for  tildeling av tenester i pleie og omsorg

Målgruppe for tenesta

Personar utan omsyn til alder, som på grunn av funksjonshemming, sjukdom eller skade treng hjelp til pleie og omsorg.

Slik får du tenesta

Kontakt Tildelingskontoret Lom og Skjåk

Pris

Tenesta er gratis.

Lovgrunnlag

Dette er ei lovpålagt teneste.

  • Rett til heimesjukepleie er heimla i Lov om helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 fyrste ledd nr 6 bokstav a. 
  • Forvaltningsloven
  • Helspersonelloven
  • Pasient- og brukarrettigheitsloven
  • Forskrift om individuell plan
  • Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstenesta
  • Avgrensinga i helsepersonells adgang til å motta gåve (rundskriv)
  • Lov om pasientrettar kapittel 4A. Helsehjelp til pasientar utan samtykkekompetanse som motset seg helsehjelp (rundskriv)

Rett til å klage

Det er mogleg å klage på vedtaket etter Forvaltningslova §§ 27.3 og 28 og Lov om helseteneste i kommunene §2-4. Rett klageinstans er Fylkeslegen i Oppland. Klaga skal sendast til pleie og omsorg i Lom kommune innan 4 veker frå vedtaket er motteke. Pleie og omsorg kan hjelpe deg med å skrive klaga.

Kontakt

Julianne Ramstad Plassen
Leiar heimebasert omsorg
Mobil 474 60 296
Heimebasert omsorg

Heimesjukepleia vakttelefon

975 06 860

Heimehjelp

481 49 620

Avdelingssjukepleiar

Merete Kveom

 

902 10 412

Demenskoordinator

902 41 479

Dagsenter heimebuande

481 65 524

Kreftkontakt Lom kommune

901 06 933

Koordinator kvardagsrehabilitering

 

948 13 046