Omsorgsløn

Hovudformålet med omsorgsløn er å gje best mogleg omsorg, for dei som treng hjelp i dagleglivet og å gjeva ein viss økonomisk kompensasjon, slik at private omsorgsytarar kan halde fram med omsorgsarbeidet.

Moment som blir teke med ved vurdering av søknaden

  • om omsorgsarbeidet er særleg tyngande
  • om omsorgsarbeidet overstig det som er rimeleg å forvente for omsorgsytarar med omsorgsplikt
  • om omsorgsarbeidet gjeld naudsynte omsorgsoppgåver
  • om omsorg frå søkjaren er det beste for den som treng hjelp
  • kommunen sine ressursar

Avlønning

Omsorgsløn blir lønna etter heimehjelpssats. Omsorgslønsordninga tek ikkje sikte på å gi dei som har tyngjande omsorgsarbeid full løn for kvar time dei arbeider. Det kan gjelde avkortningsreglar etter trygdereglane for dei som mottek omsorgsløn, på same måte som for dei som har anna arbeidsinntekt. Døme på dette er alderstrygd, uføretrygd, arbeidsløysetrygd og overgangsstønad. I desse tilfella er det altså trygda som blir avkorta og ikkje omsorgsløna. Den som utfører omsorgsarbeid, kan etter reglane i folketryglova § 3-16 få 3 pensjonspoeng (omsorgspoeng) i folketrygda. Omsorgsløn blir rekna som inntekt etter skattelova. Departementet rår til at partane inngår eit oppdragstakarforhald.

Kvalitetsstandarar

Kvalitetsstandardar for tildeling av tenester i pleie og omsorg.

Målgruppe for tenesta

Omsorgsytarar, som oftast nære pårørande, som har eit særleg tyngande omsorgsarbeid.

Slik får du tenesta

Send inn ein skriftleg søknad til Lom og Skjåk tildelingskontor, Moavegen 30, 2690 Skjåk

Kontakt

Lom og Skjåk tildelingskontor

Lovgrunnlag

Tildelast etter heimel i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2, 1. ledd nr. 6, bokstav a, jfr § 3-6.

Rett til å klage

Det er mogleg å klage på vedtaket. Klaga må sendast heimebasert omsorg innan 4 veker etter at du har motteke brevet. Vedtaket blir handsama på nytt. Dersom vedtaket blir oppretthalde, blir det sendt vidare til kommunen sitt klageorgan. Blir vedtaket oppretthalde også der, sender ein saka vidare til fylkeslegen i Oppland for endeleg avgjerd. Heimebasert omsorg hjelper til med å skrive klaga for deg.

Kontakt

Ann-Mette Fjeld Hoft
Vernepleiar
Kathrine Brandsar
Saksbehandlar tildelingskontoret
Telefon 948 48 724