Leigekøyringsløyve for snøskuter 2024-2027

Ola Vaagaasarøygard

  

Samfunnsutvalet i Lom kommune gjorde 19.02.2024 følgjande samrøystes vedtak i sak 2024/5 Leigekøyringsløyve for snøskuter 2024-2027:

Med heimel i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag §5a blir nye leigekøyringsløyve for snøskuter i Lom kommune tildelt for perioden 2024 – 2027:

 1. Bøverdalsområdet: Flåklypa Maskin AS
 2. Meadalen – Soleggen – Sålell: Ole Ivar Skaansar
 3. Nordsetrene – Tesseområdet: Brimi Fjellstugu v/ Vegard Brimi
 4. Liafjellet – Finndalen: Kjetil Sveine
 5. Frå Skjåk grense til Honnsjoen – Finndalen: Skjåk Røda Kors Hjelpekors v/Konrad Soglo

 

Reserveløyve – om den faste kjøraren ikkje er ledig for oppdrag :

 • For område 1, 2 og 3: Eilev Hellekveen
 • for område 4 og 5: Kjell Olstad
 • for heile kommunen: Kjetil Gutubø

 

Leigekøyringsordninga har heimel i motorferdselforskrifta §5a, og omfattar mellom anna:

 • transport mellom bilveg og privat hytte
 • tilsyn med hytte etter oppdrag frå eigar
 • transport i samband med reportasjeoppdrag.

 

Om du har behov for snøskutertransport for slike formål – ta kontakt med leigekøyrar for området.