Kommunedelplan Fossbergom

Kommunestyret i Lom vedtok 24.11.2020, sak 52/2020, med heimel i plan- og bygningslova § 11-15 ny kommunedelplan for Fossbergom.

Planen erstattar tidlegare kommunedelplan vedteken 14.10.2003. Kommunedelplanen omfattar også skiltvedtekter. Kommunedelplanen vil vere førande for nye reguleringsplanar og ved revisjon av eldre reguleringsplanar. Kommunedelplanen vil også vere retningsgjevande ved dispensasjonsbehandling der eldre reguleringsplanar ikkje er i samsvar med ny kommunedelplan.

Dokument

Kommundelplan Fossbergom
Tittel Publisert Type
KDP Fossbergom_føresegner og retningsliner_vedtak

09.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned KDP Fossbergom_føresegner og retningsliner_vedtak.pdf
Saksprotokoll KS 52-2020 - sluttbehandling av KDP Fossbergom

09.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Saksprotokoll KS 52-2020 - sluttbehandling av KDP Fossbergom.pdf
KDP Fossbergom_risiko- og sårbarheitsanalyse_vedtak

09.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned KDP Fossbergom_risiko- og sårbarheitsanalyse_vedtak.pdf
KDP Fossbergom_plankart A1_vedtak

09.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned KDP Fossbergom_plankart A1_vedtak.pdf
KDP Fossbergom_planskildring_vedtak

09.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned KDP Fossbergom_planskildring_vedtak.pdf
KDP Fossbergom_konsekvensutgreiing_vedtak

09.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned KDP Fossbergom_konsekvensutgreiing_vedtak.pdf
Skiltvedtekter for Lom kommune

09.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skiltvedtekter for Lom kommune.pdf
Uttaler ved 3 gongs høyring av KDP Fossbergom - samandrag

09.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Uttaler ved 3 gongs høyring av KDP Fossbergom - samandrag.pdf
KDP Fossbergom_plankart A1_Vedtak_Teiknforklaring

14.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned KDP Fossbergom_plankart A1_Vedtak_Teiknforklaring.pdf