Samfunnsdel til kommuneplan for Lom kommune

Vi arbeider med kommuneplanens samfunnsdel dette året, og vi ønskjer å involvere deg som bur i Lom i dette arbeidet. Kva er viktig for deg i din kvardag i Lom? 

I vekene framover vil vi beskrive problemstillingar knytt til viktige tema i planarbeidet, og samtidig stille nokre spørsmål for kvart tema. Vi håpar de vil ta dykk tid til å sveipe innom og svare på spørsmål! Klikk deg inn på dei ulike veketemaene øvst i saka. 

I løpet av hausten skal vi også treffe lag og organisasjonar, næringslivet og skulen.

Kommuneplanens samfunnsdel skal bidra til ei betre og meir heilskapeleg planlegging av utviklinga i kommunesamfunnet og i kommuneorganisasjonen.

Formålet med samfunnsdelen er å leggje føringar for kommunen sitt planleggingsarbeid, og gje retningsliner for korleis kommunen sine mål og strategiar skal gjennomførast. 

Som ansvarleg myndigheit vedtok kommunestyret  27. oktober 2016, samfunnsdelen til kommuneplan for Lom kommune. 

8. juni 2021 vedtok kommunestyret planprogrammet for revidering av samfunnsdelen, og nå startar arbeidet med utarbeiding av planen. Planlagt tidspunkt for fyrste gongs politiske behandling av planforslaget er i november/desember i år.

 

Kontakt

Anne Silje Berg
Tenesteleiar plan, byggesak og miljø
Telefon 905 83 658

Adresse

Lom kommune

Sognefjellsvegen 6

2686 LOM

61 21 73 00

post@lom.kommune.no

Orgnr.: 959377677

Opningstid Servicetorget

kvardagar: 10.00 - 14.00