Laurdagsopen miljøstasjon!

Klikk for stort bilde

Laurdag 11. mai blir miljøstasjonen i Lom open frå 10.00 til 14.00. Nytt deg av moglegheita til ei ekstra vårrydderunde!

Det skal innførast nytt pasientjournalsystem på alle legekontor og helsestasjonar i kommunane i Nord-Gudbrandsdal. Dette medfører reduserte opningstider i ei overgangsfase: 


Frå og med mars 2018 blir det lagt til rette for å levera plastavfall i eigne sekkar til miljøstasjonen!


Torsdag 31. januar fekk 200 ungdomar og eit tjuetals vaksne i Lom storfint besøk av Ivar Ringen frå Trygg trafikk. Staden var kulturstugu i Utgard, og tema for dagen var trafikksikkerheit. "ingen skal gå ut igjen herfra i dag uten å vite..."

Per Tore Berg har pr. 22. januar 2018 levert inn eit innspel til kommuneplanen sin arealdel. Det er mange som er interessert i dei nye planane, og derfor får du her ei samla oversikt over saksgangen så langt. Du kan elles følge med på Lom næringsforum. 


Svaret er enkelt!Vel eFaktura og/eller Avtalegiro på til dømes kommunale avgifter, SFO og barnehage og få full kontroll over rekningane dine


Er du gira på betre breibandsdekning? Måndag 19. februar blir det arrangert to møte om dugnadsfiber saman med Eidsiva og private initiativtakarar.  Sjekk ut om dette er aktuelt for deg!

Miljødirektoratet har opna for ein ny tilskottsordning som m.a. omfattar gjerding i prioriterte kulturlandskapsområde. Bøverdalen er eit av bortimot 300 område i Norge som er registrert som eit slikt prioritert eller også omtalt som nasjonalt verdifullt kulturlandskapsområde.


Detaljreguleringsplan for Brubakken ligg no ute for offentleg ettersyn, med frist for innending av merknadar sett til 26. februar 2018.


2018 er i gong for fullt, og det er på høg tid med eit nytt nyheitsbrev!


Alle saker