Beredskap

Lomssamfunnet skal vere trygt og ha beredskap for krisehandtering.

Kommunane har eit generelt og grunnleggande ansvar for ivaretaking av befolkninga sin tryggleik. Beredskapsplikta er forankra i Sivilbeskyttelsesloven og utdjupa i tilhøyrande forskrift. 

Det er etablert planverk, varslingsrutiner og tiltak som gjer at kommunen er førebudd på å handtere uønska hendingar - både med tanke på naturhendingar, som følgje av ulykker eller hendingar som råkar tenesteyting eller lokal infrastruktur. 

Kommunen samarbeider om samfunnstryggleik og krisehandtering med mange andre myndigheiter - som Statsforvaltaren, politiet, sivilforsvaret og nabokommunar.