Langtidsopphald

Målgruppe for langtidsopphald er deg som treng eit bu- og behandlingstilbod med stort pleie- og omsorgsbehov, eller medisinsk faglege problemstillingar, der det ikkje kan gjevast tilstrekkeleg helsehjelp i heimen.

Langtidsopphald i sjukeheim inneber:

  • Eit døgnkontinuerleg pleie- og omsorgstilbod, som ikkje er tidsavgrensa.
  • Regelmessig oppfølging av tilsynslege, og elles etter fagleg vurdering.
  • Kontakt med spesialist og tannhelseteneste etter fagleg vurdering.
  • Kontakt med fysio- og ergoterapiteneste etter fagleg vurdering.

Hjelpa blir tilpassa den enkelte pasient ut frå faglege vurderingar. Tenesteinnhaldet skal utarbeidast i samarbeid med den enkelte pasient/pårørande.

Kvalitetsstandard

Dokumentet Kvalitetsstandardar for tildeling av tenester i pleie og omsorg, er ei presisering av korleis Lom kommune ynskjer å tilby sine tenester til innbyggjarane. 

Målgruppe for tenesta

Målgruppe for tenesta er deg som treng eit bu- og behandlingstilbod med stort pleie- og omsorgsbehov, eller medisinsk faglege problemstillingar, der det ikkje kan gjevast tilstrekkeleg helsehjelp i heimen.

Slik får du tenesta

Skriftleg søknad (søknadsskjema finn du under lenker til høgre nederst på sida)til Lom og Skjåk tildelingskontor, Moavegen 30, 2690 Skjåk, eller ved at korttidsopphald blir vidareført som langtidsopphald etter medisinsk fagleg vurdering.

Søknadsfrist

Søknaden blir individuelt behandla av tildelingskontoret. Tildeling skjer på tverrfagleg inntaksmøte kvar tysdag. Du får skriftleg melding om vedtak.

Pris

I samsvar med reglement for betaling av opphald i institusjon.

Kontakt

Lom og Skjåk tildelingskontor

Lovgrunnlag

Dette er ei lovpålagt teneste. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-1 jfr § 3-2. 

Tenesta er eit tilbod om heildøgns pleie, omsorg og behandling i sjukeheim. 

  • Forvaltningsloven
  • Helsepersonelloven
  • Kommunehelsetenesteloven
  • Lov om pasientrettar 
  • Forskrift for sjukeheim og buform for heildøgns omsorg og pleie
  • Forskrift om vederlag for opphald i institusjon m.v.

Rett til å klage

Vedtak om tildeling og bortfall av plass vert gjort i inntaksnemnda. Desse vedtaka kan det klagast på Fylkeslegen. Klageinstans når det gjeld betaling, er Fylkesmannen. Klagefrist er 4 veker til Fylkeslegen og 3 veker til Fylkesmannen.

Klage skal sendast til Lom og Skjåk tildelingskontor, Moavegen 30, 2690 Skjåk.

Lom og Skjåk tildelingskontor kan gje rettleiing og råd, j.fr § 27.3 og § 28 i Forvaltningslova og Pasient- og brukerrettighetsloven, kap 7, §§ 7-2, 7-3, 7-4 og 7-5.

Kontakt

Guro Einbu
Avdelingsleiar institusjon
Mobil 404 37 941