Kunngjering av vedtekne planar

Godkjent reguleringsplan for Bergomsvegen 17 - Nilsbue

Kommunestyret i Lom godkjente i møte 20.06.2023, sak 2023/51, detaljreguleringsplan for Bergomsvegen 17 - Nilsbue. Føremålet med planen er å legge til rette for kombinert bruk med næring, offentleg/privat tenesteyting og bustader. Planen omfattar både eksisterande bygningsmasse og nybygg, og opnar for totalt 11 leilegheiter innanfor planområdet, av desse 9 leilegheiter i planlagt nybygg ut mot Bøvre.

Plandokumenta finn du nedanfor her, og i servicetorget på kommunehuset. Kommunen sitt planvedtak kan påklagast til Statsforvaltaren. Eventuell klage skal sendast Lom kommune innan 3 veker etter kunngjeringa.

KS 2023-51 - Privat reguleringsforslag - Detaljregulering for Bergomsvegen 17 - Nilsbue - sluttbehandling (PDF, 927 kB)

Føresegner_RP Nilsbue_rev200602 (PDF, 375 kB)

Melding om planvedtak i Lom kommune - detaljreguleringsplan for Bergomsvegen 17 Nilsbue (PDF, 551 kB)

Plankart Nilsbue A2 230602 (PDF, 515 kB)

Planomtale Nilsbue rev-230605 (PDF, 8 MB)

ROS analyse Nilsbue endeleg (PDF, 3 MB)

Sisseprosjekt Nilsbue revidert (PDF, 6 MB)

Statsforvaltaren Innlandet 230602 - vurering av motsegn til reguleringsplan Bergomsvegen 17 Nilsbue (PDF, 58 kB)

Støyfarleg utredning Nilsbue_v1.3_230508 (PDF, 3 MB)

Uttaler til 2.gongs høyring samla Nilsbue (PDF, 522 kB)