Aktuelt

Kommunestyremøte 4. september 2014 kl. 17:00 i kommunestyresalen, Midtgard

2014-09-01

- Orienteringar frå ordførar
Etter handsaming av sakene vert det lagt opp til eit arbeidsmøte for kommuneplanarbeidet.

Referatsaker

  • RS 20/2014 Regionrådets årsrekneskap 2013
  • RS 21/2014 Protokoll frå styremøte i NGK torsdag 12. juni 2014
  • RS 22/2014 NGK Årsrekneskap og årsmelding 2013

Politiske saker

  • PS 51/2014 Gangbru over Bøvre ved Lom Camping/ Andvord - ny behandling av finansieringsplan
  • PS 52/2014 Refinansiering - byggeprosjekt bustader til flyktningar/vanskelegstilte
  • PS 53/2014 Tilleggsløyving enøk-tiltak, pensjonatet

- Ordet fritt

 


2014-08-26: Skaff meg en synder