Helse og velferd

Frå venstre: Anne Eiesar, Hanne Stokke Moen, Signe Lyngved, Stine Brenna, Liv Marie ØyjordetKlikk deg inn i artiklane under for å sjå høgdepunkt frå 2021. 

Lom kommune skal ha ei fagleg god og lett tilgjengeleg primærlegeteneste som sikrar innbyggjarane god førebygging, utredning, diagnostikk og behandling. Tenesta ivaretek tverrfagleg samarbeid innad i kommunen og med spesialisthelsetenesta. Dette til det beste for pasienten. 

Ergo- og fysioterapitenesta Lom og Skjåk er frå 1. mars 2021 organisert som ei interkommunal teneste, der Lom er vertskommune. Det skal være likeverdige tilbod i dei to kommunane, med kontor og behandlingslokal i både Lom og Skjåk. Brukarane står fritt til å velgje kva for kommune dei ynskjer oppfølging i.

I 2021 har Helsestasjons- og skulehelsetenesta og Helsestasjon for Ungdom vore tilgjengeleg i heile perioda med pandemi.

Kommunepsykologen gjev vegleiing/fagstøtte til personal eller tenester i kommunen, lavterskel behandlings- og oppfølgingtilbud, helsefremmande og forebyggjande arbeid, system- og samfunnsretta arbeid.

Den viktigaste oppgåva til tenesta er å fylgje dei gravide gjennom svangerskapet. Målet er å ta vare på barnet i magen, diagnostisere avvik og gje dei ein start i livet utan skade eller sjukdom.

Så er nok eit år prega av pandemi og alt det inneber av utfordringar over. Psykisk helseteneste har hatt fokus på å ivareta alle våre pasientar på ein best mogleg måte også gjennom dette året.

Kontakt

Synne Skogsrud
Kommunalsjef helse og omsorg
Mobil 996 29 016
Tonje Kristine Lien Barkenæs Eggen
Tenesteleiar helse og velferd
Telefon 916 86 342